Studijní pobyty
Uchazeči
Podrobné informace
Studijní pobyty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze poskytuje za úplatu vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech, které rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci a slouží jako příprava pro eventuální řádné studium jeho absolventů.


Studijní pobyt (tzv. "nultý ročník") mohou zájemci absolvovat v jakémkoliv bakalářském nebo magisterském oboru vyučovaném v českém jazyce, který FSV v daném akademickém roce otevírá.


V rámci studijního pobytu může účastník navštěvovat nejen předměty, které jsou pro daný obor povinné, ale i kterýkoli jiný předmět vyučovaný na FSV (s přihlédnutím k prostorovým kapacitám).


Účastník studijního pobytu skládá zápočty a zkoušky stejně jako řádně zapsaný student. V případě přijetí na fakultu v dalším akademickém roce mu mohou být takto splněné studijní povinnosti uznány.


O absolvování předmětů v rámci studijního pobytu dostane na jeho konci účastník osvědčení.


Výši úplaty za semestrální studijní pobyt stanoví na základě kalkulace děkan fakulty. V současné době je částka stanovena na 18 000 Kč za jeden semestr.


Pro podrobnější informace kontaktujte Mgr. Denisu Šmejkalovou, tel. 222 112 237, e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz.

Navštívit nás můžete i osobně v úředních hodinách, v kanceláři 205, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.

ČASTÉ OTÁZKY


Co musím splňovat, když se chci přihlásit do studijního pobytu?

Do studijního pobytu celoživotního vzdělávání (CŽV) se může přihlásit každý uchazeč s ukončeným středoškolským vzděláním. Některé obory však mohou z kapacitních důvodů stanovit ještě další kritéria.


Pro akademický rok 2016/2017 požadavky upřesnily následující obory:

Marketingová komunikace a public relations

Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je pčet bodů získaných v přijímacím řízení.  

Počet přijatých do programu CŽV bude maximálně 7.  


Žurnalistika  

Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je pčet bodů získaných v přijímacím řízení.  

Počet přijatých do programu CŽV závisí na počtu přijatých studentů do řádného studia.  Ekonomie a finance

V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifiované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2.Kdy a jak mám podat přihlášku?

Přijímání přihlášek do studijních pobytů na zimní semestr 2017/2018 bude zahájeno v průběhu června 2017 (bude upřesněno).

Preferujeme elektronické přihlašování (ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA), využít však můžete i papírovou přihlášku (ke stažení zde: PAPÍROVÁ PŘIHLÁŠKA), kterou je třeba doručit na studijní oddělení FSV UK, a to buď poštou nebo přes podatelnu fakulty. K elektronické i papírové přihlášce je nutné přiložit kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, životopis, případně další relevantní přílohy.


Kdo o mé přihlášce rozhoduje?

O přijetí do studijního pobytu CŽV rozhoduje děkan fakulty. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.


Jaký je rozdíl mezi bakalářským (magisterským) studiem a studijním pobytem?

Smlouva o studijním pobytu se uzavírá vždy na jeden semestr. Účastník studijního pobytu CŽV není studentem podle Zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přiměřeně se na něj však vztahují studijní a zkušební předpisy Univerzity Karlovy a FSV UK.

Účastníci studijních pobytů ukončují jednotlivé předměty zkouškou, klasifikovaným zápočtem nebo zápočtem podle stejných pravidel jako studenti řádného studia.


Můžu studovat v kombinované formě?

Ano, studium v rámci studijního pobytu CŽV probíhá prezenční nebo kombinovanou formou.


Co získám po absolvování studijního pobytu?

Absolvent studijního pobytu CŽV obdrží od fakulty osvědčení o absolvování programu a doklad o absolvovaných kursech a vykonaných zkouškách, klasifikovaných zápočtech a zápočtech včetně klasifikace.


Můžu - po absolvování studijního pobytu - přejít do řádného studia?

Absolvování studijního pobytu CŽV nezakládá nárok na přijetí do řádného studia na FSV UK.

Účastníci a absolventi studijních pobytů CŽV mohou být přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia s prominutím přijímací zkoušky. Podmínkou je:

  • absolvování minimálně dvou navazujících semestrálních studijních pobytů bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

  • získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrálních studijních pobytech bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

  • studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrálních studijních pobytech bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK.

Po přijetí do řádného bakalářského a magisterského studia FSV UK jsou uznány předměty absolvované v rámci studijního pobytu CŽV, ale pouze do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty, které mají být uznány, musí být splněny během posledních tří let bezprostředně před podáním žádosti o uznání.

Studijní pobytyFakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze poskytuje za úplatu vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech, které rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci a slouží jako příprava pro eventuální řádné studium jeho absolventů.


Studijní pobyt (tzv. "nultý ročník") mohou zájemci absolvovat v jakémkoliv bakalářském nebo magisterském oboru vyučovaném v českém jazyce, který FSV v daném akademickém roce otevírá.


V rámci studijního pobytu může účastník navštěvovat nejen předměty, které jsou pro daný obor povinné, ale i kterýkoli jiný předmět vyučovaný na FSV (s přihlédnutím k prostorovým kapacitám).


Účastník studijního pobytu skládá zápočty a zkoušky stejně jako řádně zapsaný student. V případě přijetí na fakultu v dalším akademickém roce mu mohou být takto splněné studijní povinnosti uznány.


O absolvování předmětů v rámci studijního pobytu dostane na jeho konci účastník osvědčení.


Výši úplaty za semestrální studijní pobyt stanoví na základě kalkulace děkan fakulty. V současné době je částka stanovena na 18 000 Kč za jeden semestr.


Pro podrobnější informace kontaktujte Mgr. Denisu Šmejkalovou, tel. 222 112 237, e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz.

Navštívit nás můžete i osobně v úředních hodinách, v kanceláři 205, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.

ČASTÉ OTÁZKY


Co musím splňovat, když se chci přihlásit do studijního pobytu?

Do studijního pobytu celoživotního vzdělávání (CŽV) se může přihlásit každý uchazeč s ukončeným středoškolským vzděláním. Některé obory však mohou z kapacitních důvodů stanovit ještě další kritéria.


Pro akademický rok 2016/2017 požadavky upřesnily následující obory:

Marketingová komunikace a public relations

Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je pčet bodů získaných v přijímacím řízení.  

Počet přijatých do programu CŽV bude maximálně 7.  


Žurnalistika  

Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je pčet bodů získaných v přijímacím řízení.  

Počet přijatých do programu CŽV závisí na počtu přijatých studentů do řádného studia.  Ekonomie a finance

V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifiované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2.Kdy a jak mám podat přihlášku?

Přijímání přihlášek do studijních pobytů na zimní semestr 2017/2018 bude zahájeno v průběhu června 2017 (bude upřesněno).

Preferujeme elektronické přihlašování (ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA), využít však můžete i papírovou přihlášku (ke stažení zde: PAPÍROVÁ PŘIHLÁŠKA), kterou je třeba doručit na studijní oddělení FSV UK, a to buď poštou nebo přes podatelnu fakulty. K elektronické i papírové přihlášce je nutné přiložit kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, životopis, případně další relevantní přílohy.


Kdo o mé přihlášce rozhoduje?

O přijetí do studijního pobytu CŽV rozhoduje děkan fakulty. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.


Jaký je rozdíl mezi bakalářským (magisterským) studiem a studijním pobytem?

Smlouva o studijním pobytu se uzavírá vždy na jeden semestr. Účastník studijního pobytu CŽV není studentem podle Zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přiměřeně se na něj však vztahují studijní a zkušební předpisy Univerzity Karlovy a FSV UK.

Účastníci studijních pobytů ukončují jednotlivé předměty zkouškou, klasifikovaným zápočtem nebo zápočtem podle stejných pravidel jako studenti řádného studia.


Můžu studovat v kombinované formě?

Ano, studium v rámci studijního pobytu CŽV probíhá prezenční nebo kombinovanou formou.


Co získám po absolvování studijního pobytu?

Absolvent studijního pobytu CŽV obdrží od fakulty osvědčení o absolvování programu a doklad o absolvovaných kursech a vykonaných zkouškách, klasifikovaných zápočtech a zápočtech včetně klasifikace.


Můžu - po absolvování studijního pobytu - přejít do řádného studia?

Absolvování studijního pobytu CŽV nezakládá nárok na přijetí do řádného studia na FSV UK.

Účastníci a absolventi studijních pobytů CŽV mohou být přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia s prominutím přijímací zkoušky. Podmínkou je:

Po přijetí do řádného bakalářského a magisterského studia FSV UK jsou uznány předměty absolvované v rámci studijního pobytu CŽV, ale pouze do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty, které mají být uznány, musí být splněny během posledních tří let bezprostředně před podáním žádosti o uznání.