Americká studia
Uchazeči
Podrobné informace
Americká studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky dvoukolové:

 • Písemná část:

  1. esej na jedno ze tří historicko-politických témat - max. 30 bodů

  Poznámka: Eseje jsou psány v jazyce dle požadavků příslušného oboru, což je v případě amerických studií angličtina

  2. test ověřující historické, kulturní, politické a geografické znalosti - max. 70 bodů


 • Ústní část: max. 60 bodů

  1. Pohovor ověřující znalosti v rámci zaměření na příslušný region, včetně ověření znalostí cizích jazyků

  Poznámka: Ověření znalosti cizího jazyka u ústní zkoušky zahrnuje v případě amerických studií průběh celé ústní části v angličtině a ověření znalosti jednoho z dalších jazyků (francouzština, němčina, španělština) formou překladu odborného textu.

  2. Motivace ke studiu vycházející ze seznamu přečtené literatury (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímací zkoušky)

Studium

Studijní obor 6207T americká studia pokrývá problematiku historie, sociálně politického vývoje, ústavně právního a politického systému, ekonomie a kultury severoamerického teritoria a jeho vztahů k Evropě a oblasti Pacifiku a Dálného Východu. Interdisciplinární program amerických studií je určen absolventům bakalářských či magisterských studijních oborů.


Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV, a to počínaje studenty školního roku 2007/2008, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Studenti jiných bakalářských oborů na UK FSV, kteří chtějí studovat magisterský obor Americká studia, jsou povinni před nástupem do tohoto oboru úspěšně absolvovat předmět MB017 Dějiny USA. Studenti, kteří přicházejí z jiných vysokých škol a jsou přijati na tento magisterský obor, jsou také povinni absolvovat tento kurs, zapisují si jej však pod magisterským kódem JMM509 Dějiny USA; kredity za tento předmět se počítají v rámci kvóty předmětů povinně volitelných.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Miloš Calda. e-mail: calda@fsv.cuni.cz

Další informace naleznete na webových stránkách katedry.


Americká studia

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky dvoukolové:


Studium

Studijní obor 6207T americká studia pokrývá problematiku historie, sociálně politického vývoje, ústavně právního a politického systému, ekonomie a kultury severoamerického teritoria a jeho vztahů k Evropě a oblasti Pacifiku a Dálného Východu. Interdisciplinární program amerických studií je určen absolventům bakalářských či magisterských studijních oborů.


Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV, a to počínaje studenty školního roku 2007/2008, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Studenti jiných bakalářských oborů na UK FSV, kteří chtějí studovat magisterský obor Americká studia, jsou povinni před nástupem do tohoto oboru úspěšně absolvovat předmět MB017 Dějiny USA. Studenti, kteří přicházejí z jiných vysokých škol a jsou přijati na tento magisterský obor, jsou také povinni absolvovat tento kurs, zapisují si jej však pod magisterským kódem JMM509 Dějiny USA; kredity za tento předmět se počítají v rámci kvóty předmětů povinně volitelných.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Miloš Calda. e-mail: calda@fsv.cuni.cz

Další informace naleznete na webových stránkách katedry.