Komercializace výsledků

Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na FSV UK

Koordinátoři přenosu poznatků na FSV UK zajišťují:

- informace o možnostech přenosu poznatků a technologií;

- zapojení do vzdělávacích akcí a kurzů;

- informace o finančních zdrojích po ukončení základním výzkumu;

- pomoc s ochranou duševního vlastnictví;

- podporu při licencování a uzavírání smluv;

- vyhledávání komerčních partnerských institucí a firem a uživatelů odborných služeb;

 

- přenos poznatků - nabídky

Kontakty:

Centrum pro přenos poznatků a technologií (Univerzita Karlova)

Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1, tel. 224.491.255

Centrum pro přenos poznatků a technologií

uis@ruk.cuni.cz

FSV UK:

PhDr. Petr Witz, Ph.D.          

petr.witz@fsv.cuni.cz                

775 233 306

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. 

tomas.renner@fsv.cuni.cz  

222 112 232

Kontakt na kolegium děkana fakulty zajišťuje proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Vaše náměty a připomínky můžete posílat na mailovou adresu  transfer@fsv.cuni.cz 

 

Aktuální výzvy:

Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v programu "Podpora transferu technologií a znalostí výzkumných organizací do praxe III"

Přijímají se žádosti o projekty, které mají dobu realizace maximálně 30 měsíců se zahájením do 6 měsíců od schválení hl.m. Prahou. Projekty se udělují minimálně ve výši 2 mil. a maximálně 40 milionů Kč. Spolufinancování příjemce má být ve výši 10%. Je stanoven limit na osobní náklady, služby a administrativní náklady spojené s projektem do výše 20% (režie jsou oprávněným nákladem projektu). V projektu je možné žádat spolu s další partnerskou organizací pro výzkum a šíření znalostí. Financování projektu probíhá zálohově (ex-ante). Projekt se má realizovat na území hl. m. Prahy. 

Cílem výzvy je podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe. Výzva podpoří přípravu transferu technologií a znalostí z organizací pro výzkum a šíření znalostí do praxe v oblastech, oborech a tématech řešených samosprávou hlavního města Prahy včetně výchovy a vzdělávání. Projektem se rozumí ověření jednoho nebo více výsledků výzkumu a vývoje v organizaci žadatele a jejich příprava ke komercializaci.  

Žádosti se podávají elektronicky na https://mseu.mssf.cz/

Podrobné informace:

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-32-podpora-transferu-technologii-a-znalosti-z-vyzkumnych-organizaci-do-praxe-iii/

Prosíme o sděleni nejpozději do konce roku 2017 na výše uvedené maily, zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tento program. Projektové žádosti se přijímají již od 9. října 2017.

 

Rektorát Univerzity Karlovy informuje o vyhlášení 5. interní soutěže programu GAMA.

Celkovým cílem projektu je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití. O financování dílčích projektů rozhoduje rektor UK na základě doporučení Rady pro komercializaci UK. Podpora z programu GAMA je určena pracovníkům (případně též studentům) z pracovišť UK, kde vznikají výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s komercializačním potenciálem. V pátém kole interní soutěže budou podpořeny projekty s doporučeným objemem podpory 200 000 Kč až 830 000 Kč/dílčí projekty.

Podpořené projekty musí vést k jednomu z těchto výsledků: patent, technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek), poloprovoz, ověřená technologie, software, průmyslový a užitný vzor.

V případě zájmu o účast ve 5. kole interní soutěže kontaktujte do 12. 12. 2017 CPPT UK (Ivana Sýkorová) a domluvte si konzultaci projektového záměru. Toto je podmínkou účasti v soutěži. Současně prosím kontaktujte fakultní koordinátory přenosu poznatků tomas.renner@fsv.cuni.cz a petr.witz@fsv.cuni.cz s návrhem projektového záměru.

Podrobné informace:   https://www.cuni.cz/UK-6692.html

 

TA ČR vyhlásil 1. veřejnou soutěž v rámci programu ÉTA.

Jedná se o nový a velmi významný nástrojpodpory aplikovaného společenskovědního výzkumu u nás. Program se zaměřuje na propojování společenských věd s garanty aplikace konkrétních výstupů výzkumu v praxi. Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců. Předpokládaná maximální doba řešení projektu jsou tři roky. V projektu se počítá s vyjmenovanými typy výsledků, které jsou uvedeny ve vyhlášení. Maximální míra podpory pro výzkumné organizace činí až 100%. Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. Jedná se především o projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž cílem je zmírňování hrozeb a využívání příležitostí v kontextu současných i budoucích výzev 21. století, i s ohledem na jejich vývojovou (historickou) dimenzi.

Soutěžní lhůta běží od 16.8.2017 do 27.9.2017 a veškeré podrobnosti lze zjistit v tomto odkazu.

Termín pro odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 20. září 2017.

V případě nejasností se obracejte na HelpDesk TA ČR, nebo na mail: petr.witz@fsv.cuni.cz , případně
na  tomas.renner@fsv.cuni.cz

Prezentace ze semináře k připravovanému programu ÉTA (bude vyhlášen 15. 8. 2017) je zde.