Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo

Grantová agentura ČR zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských a bilaterálních projektů s počátkem řešení od 1. ledna 2019 (https://www.gris.cz/).

Zadávací dokumentace

Podrobné informace pro navrhovatele.

Extract from the Tender Document - Standard Projects, Junior Projects and International Projects (with Germany, Korea and Tchaiwan).

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 3. dubna 2018.

(vloženo 01. 03. 2018)

 

Vyhlášení 3. ročníku soutěže Primus UK

Opatřením rektora 5/2018 bylo vyhlášen další ročník vnitrouniverzitní soutěže Primus. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na UK. Do ukončení projektu se předpokládá, že hlavní řešitel podá projekt ERC, popř. jiný významný zahraniční projekt. Přihlášky projektů se podávají elektronicky na http://veda.is.cuni.cz/ (navrhovatelé bez přístupu se mohou registrovat do 9. dubna, studentům a zaměstnancům je aplikace přístupná bez registrace).

Podrobné informace pro navrhovatele

Termín pro podání návrhů na odd. vědy je 10. dubna 2018.

(vloženo 01. 03. 2018)

 

MŠMT informuje o vyhlášení programu Inter-Excellence podprogramu Inter-Action LTAUSA18 (česko-americká spolupráce)

Podporují se dvou až čtyřleté projekty spolupráce mezi českými a americkými výzkumnými pracovišti v oblasti základního a aplikovaného výzkumu ve všech vědních oblastech. Řešení projektu musí být zahájeno nejdříve 1.1.2019 a ukončeno nejpozději 31.12.2022. Na americké straně je třeba za všechny zúčastněné instituce předložit podepsaný „Letter of Intent“. Projekty se podávají pouze jako datová zpráva. 

Očekávanými výsledky projektů v podprogramu jsou: publikační výsledky v impaktovaných časopisech s kódem „Jimp“ nebo v databázi Scopus s kódem „Jsc“, publikační výsledky „Jimp“ nebo „Jsc“ ve  spoluautorství se zahraničním autorem, s významným podílem autorství zaměstnance příjemce podpory, výsledky s kódem „P“, „F“, „G“,„R“ nebo „Z“ podle platné Metodiky.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 23. dubna 2018

(vloženo 13. 03. 2018) 

 

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-ukrajinské spolupráce

Financují se projekty z oblasti humanitních a sociálních věd. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků (cestovní a pobytové náklady). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

MŠMT poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 125 000 Kč/rok, tj. 250 000 Kč na celou dobu řešení. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a ukrajinskou částí týmu jeho řešitelů na Ukrajině. Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 23. dubna 2018

(vloženo 13. 03. 2018)

 

MŠMT projekty česko - rakouské spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o vyhlášení programu česko-rakouské spolupráce. Podporují se dvouleté projekty spolupráce mezi českými a rakouskými výzkumnými pracovišti v oblasti mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Není podporována účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu v maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. V rámci výzvy budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty v délce trvání 1 - 3 měsíce. 

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. května 2018

(vloženo 16.3.2018)

 

Nadační fond Neuron zahájil proces nominací na Cenu Neuron 2018

Smyslem Ceny Neuron je motivovat vědce a vědkyně k vynikající vědecké práci. Nominace na Cenu Neuron probíhají do 31. března 2018 elektronicky přes formulář na stránce:

Podrobné informace a nominační formulář

Uděleny budou tyto ceny:

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce až sedmi laureátům, každá v hodnotě 500.000 Kč.

Cena Neuron za významný vědecký objev až třem laureátům, každá v hodně 1,000.000 Kč.

Cena Neuron za celoživotní přínos vědě jednomu laureátovi v hodnotě 2,000.000 Kč.

(vloženo 16.3.2018)

 

MŠMT informuje o programu Strategických partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání (Erasmus Plus)

Pro rok 2018 není stanovena žádná národní priorita, ale přidělené prostředky budou výhradně určené na strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe v oblasti vysokoškolského vzdělávání finančně podpořena nebudou. Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

Strategická partnerství se mohou zaměřit na tyto aktivity: kombinovaná mobilita, intenzivní studijní programy, krátkodobá společná školení zaměstnanců, dlouhodobé výukové pobyty a školení. Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce, nikoliv realizace mobility. Maximální grant EU na projekt činí 150 000 eur na rok. Délka projektů je 24 až 36 měsíců.

Podrobné informace

Formuláře

Registrace v Participant Portal pro podávání projektů je možná jen individuálně, univerzita již registrovaná je: informace zde.

Termín oddělení vědy pro předložení listinných podkladů: 15. března 2018; prosíme do konce února 2018 zprávu na tomas.renner@fsv.cuni.cz, zda budete mít zájem o výzvu.

(vloženo 16. 02. 2018)

 

MŠMT informuje o vyhlášení podprogramu INTER-EUREKA

Žádosti je možné podávat v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoje INTER-EXCELLENCE (program je zaměřený hlavně na přírodní a technické vědy, ale není tematicky omezen). Program INTER-EUREKA je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

Výstupy projektů INTER-EUREKA musí být zaměřeny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie, nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu. Maximální doba řešení projektu je 48 měsíců. Řešení projektů v rámci této výzvy může být zahájeno nejdříve od data schválení mezinárodním hodnotitelem.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky uchazeče.

Podrobné informace

Termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy: 19. březen 2018.

(vloženo 12. 02. 2018)

 

Cena IUS et SOCIETAS

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci  s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv jedenáctý ročník Ceny IUS et SOCIETAS. Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.

Eseje musí být doručeny v elektronické verzi a současně v písemné verzi do 31. května 2018.

Podrobnější informace a podmínky naleznete na stránkách Ceny IUS et SOCIETAS zde.

(vloženo 08. 02. 2018)

 

Laboratoř EU

Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE vyhlašují 11. kolo projektu „Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“. Posláním projektu je ocenit studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí.

Do soutěže může přihlásit student/absolvent magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru svoji diplomovou práci v českém/slovenském nebo anglickém jazyce týkající se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce neuplynul více než jeden rok.

Termín pro zaslání přihlášky: do 15. března 2018

Více o projektu a o podmínkách pro přihlášení naleznete zde.

(vloženo 08. 02. 2018)

 

MŠMT informuje o aktuální výzvě v programu česko-rakouské spolupráce AKTION Österreich.

Podporují se projekty z oblasti vědecké a akademické výměny, pořádání společných akcí, výzkumné pobyty, kolegia, studentské exkurze i finanční podpora publikování výstupů z projektů v akademických časopisech. Nepodporuje se účast na konferencích, korektury, režie projektu s výjimkou kolegií a letních škol.

Podrobné informace a formuláře

Termíny v roce 2018: 15.4., 15.9. a 30.11. (prosíme o odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy nejpozději 5 pracovních dní před těmito termíny).

(vloženo 01.03.2018)

 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o programu česko-bavorských akademických projektů na rok 2018.

O podporu žádá bavorská vysoká škola. Společné projekty jsou zaměřené na přípravu budoucí spolupráce například při podávání společných evropských projektů. Podporu lze žádat na následující aktivity: konference, workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace.

Projekty jsou zaměřené na studenty v magisterských a doktorských programech. Podporu lze získat ve výši €1000 - €10.000 s tím, že se mají vyúčtovat do 30. listopadu 2018.

Podrobné informace

Termíny Česko-bavorské vysokoškolské agentury v roce 2018: 15.3., 15.6., 15.9.2018 (odevzdání na fakultní oddělení vědy vždy nejpozději 5 pracovních dní před termínem). 

(vloženo 07.02.2018)

 

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termíny pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 30. duben,  31. srpen a 30. listopad 2018.

Podrobné informace

(vloženo 08.01. 2018)

 

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2018 programy stipendií a grantů

Program Stipendium Husovy nadace má cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Žadatelé o stipendium komunikují s Nadací přímo (termín u zadavatele je 9. září 2018).

Podrobné informace

Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Termín oddělení vědy FSV pro předložení písemných podkladů: 3. září 2018.

Podrobné informace

(vloženo 01.01.2018)

 

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2018.

Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace

Formuláře

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 21.2.2018 (granty), 15.3. a 3.9.2018 (cestovni stipendia).

(vloženo 01.01.2018)

 

GAČR informuje o výzvě na podávání česko-rakouských společných projektů základního výzkumu.

Je možné podávat projekty v oblasti humanitních věd. Projekty mohou být maximálně tříleté s počátkem řešení v roce 2019. Rozpočet se sestavuje za českou a rakouskou stranu zvlášť.

Pravidla pro sestavení rozpočtu

Podrobné informace a formuláře

Informace pro rakouskou stranu

Prosíme o sdělení do 16. února 2018 na email tomas.renner@fsv.cuni.cz, zda budete mít zájem o tyto projekty.

Termín pro odevzdáni písemných podkladů na oddělení vědy FSV: 9. března 2017.

(vloženo 01.01.2018)

 

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2018.

Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, English version, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 9. října 2017. Informační semináře pro žadatele se budou konat 10. října od 14:30  a 13. října od 10:00 v místnosti H212, Smetanovo náb. 6 (budova Hollaru).

Termín elektronického podání návrhu projektu na odd. vědy: 10. listopadu 2017

(vloženo 19. 09. 2017)

 

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům

Podpora je určena osobám připravujícím se v zahraničí na realizaci vědeckého či uměleckého projektu na rok 2017, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Podrobné informace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017: 23. října, 11. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.

(vloženo 04.10.2017)

Aktuality