FAQ - ukončování studia

FAQ - ukončování studia

Zde najdete dobré rady, které využijete kdykoliv v průběhu studia. Pokud máte dobrou radu, která zde chybí, pošlete ji proděkanovi pro studium a usnadníte tím studium dalším.

Je závazná šablona z opatření děkana k bc. a diplomovým pracem?

Ano, dodržování šablony v její podobě z Opatření děkana č. 17/2018 je striktně vyžadováno.

Co se musí vložit do SIS (bc. a diplomové práce)?

Je třeba vložit práci samotnou v PDF (tzv. řešení práce), dále český a anglický abstrakt/anotaci.  

Je třeba udělat něco více než jen vložit práci, přílohy a abstrakty/anotace?

Ano, po nahrání souborů je třeba provést kontrolu, že jsou vložena česky a anglicky klíčová slova, dále že je vložena použitá odborná literatura a předběžná náplň práce. Dále je nutno stisknout ikonu Odevzdat práci (zcela dole), teprve poté je práce odevzdána a termín odevzdání zaznamenán v SISu (zároveň vedoucí práce dostane email, že je práce odevzdána).

Proč mi nejde vložit práci do SIS? A s kým věc řešit?

Nejčastějším důvodem je, že vedoucí práce nepotvrdil přihlášení studenta k práci. Požádejte vedoucího, aby tak v SISu udělal. Tuto operaci mohou provést též sekretariáty kateder resp. institutů. Dalším důvodem může být i Vaše přerušení studia - pokud máte studium přerušené, nemůžete nahrát práci.

Je do "summary" nutno přeložit závěr anebo stručně shrnout, o čem práce je?

Do summary stačí stručně shrnout základní výsledky, netřeba celý závěr (někteří jej mají na několik stran).

Do kdy je nutné splnit studijní povinnosti?

Platí termín určený harmonogramem akademického roku

Jsou absolventské práce veřejné?

Ano jsou. Povinnost zveřejňování závěrečných prací vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.

Lze vyloučit absolventskou práci ze zveřejnění?

Univerzita může odložit zveřejnění závěrečných prací nebo jejich části, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány závěrečné práce. Univerzita zašle bez zbytečného odkladu po obhájení závěrečné práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle věty první, jeden výtisk práce k uchování ministerstvu. (Studijní a zkušební řád UK, část IV., čl. 12, bod 10)

„V případě, že práce obsahuje údaje, které nelze na internetu zveřejnit, extrahuje student/uchazeč státní rigorózní zkoušky příslušné části do přílohy práce. Vedoucí práce/školitel může v případě konkrétní práce požádat o prodloužení lhůty pro zveřejnění této práce nebo příloh, a to až na dobu 3 let od termínu obhajoby práce. Tato žádost se podává prostřednictvím systému, a to nejpozději do data konání obhajoby práce. Žádost posuzuje a výsledek posouzení do systému (SIS) zaznamená proděkan, a to nejpozději 21. den po termínu, v němž obhajoba práce proběhla.“

„Postup při evidenci a zveřejňování bakalářských, diplomových a disertačních prací se řídí Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy. Postup při evidenci a zveřejňování rigorózních prací se řídí Rigorózním řádem Univerzity Karlovy. Podrobnosti o zpřístupnění závěrečných prací prostřednictvím elektronické databáze se stanoví Opatřením rektora č. 72/2017.“

 

Tuto záležitost by měl student projednat včas se svým školitelem, ideálně už při výběru tématu.

Vyloučení práce nebo jejich příloh ze zveřejnění se neděje automaticky, ale pouze v závažných a zdůvodněných případech. Pokud absolventská práce obsahuje citlivé údaje, které není možné zveřejnit na internetu,  je vhodné je soustředit do příloh a požádat o vyloučení příloh ze zveřejnění. Děje se tak prostřednictvím SIS. Žádost podává student nebo školitel. V elektronické podobě musí přílohy  tvořit samostatný soubor, aby bylo možné je oddělit a zveřejnit pouze práci. Příloha se pak vloží v listinné podobě do spisu studenta. Źádost posuzuje proděkan fakulty a zaznamená do SIS a to nejpozději do provedení finalizace záznamu o práci.

Pokud by zveřejněním práce na internetu došlo k porušení právních předpisů nebo smluvních závazků UK anebo v případě důvodů hodných zvláštního zřetele, bude text práce, včetně jejích příloh, vyloučen ze zveřejnění.

V tomto případě podává žádost vedoucí práce/školitel opět prostřednictvím SIS. Návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění, proč práce nemůže být zveřejněna. Návrh může být podán kdykoliv po vypsání tématu práce, nejpozději však do pěti dnů po odevzdání práce studentem. Návrh posuzuje rektor (komise prorektorů) na základě zdůvodnění fakulty. Rektor nemusí návrhu vyhovět.

Co je třeba k tomu, abych zdárně ukončil své studium?

Je třeba mít splněno požadovaný počet kreditů (tj. 180 v bc. studiu a 120 v mgr. studiu) ve struktuře, která vychází ze studijního plánu uvedeného v Karolínce. Dále je třeba obhájit závěrečnou práci a složit státní zkoušky.

Mohu přerušit studium po uzavření studia (po splnění všech povinností)?

Ano, přerušit lze. Pravidla pro přerušení studia. Během přerušení studia nenabíhají poplatky.

Jak se přihlásím ke státnicím?

Pokud máte uzavřené studium a dopisujete bakalářskou resp. diplomovou práci, můžete se přihlásit ke státní zkoušce. Přihlášení probíhá elektronicky přes SIS.

Jak se odevzdává Bc./Mgr./PhDr./Ph.D práce?

Práce se odevzdává ve dvou tištěných a svázaných kopiích na příslušné katedře a elektronicky se odevzdává do SIS UK. Detaily upravuje Opatření děkana č. 18/2017. Návod pro vkládání prací do SIS najdete v sekci Návody pro SIS.

Mohu skládat státnice v září? Pokud ano, jaký je termín odevzdání Bc./Mgr. práce?

Ano, podzimní termín je od akademického roku 2017/2018 řádným termínem pro konání SZZk. Stačí včas odevzdat svou závěrečnou práci a přihlásit se přes SIS k SZZk. Termín pro odevzdání závěrečných prací je dán aktuálním harmonogramem fakulty, bývá na konci července.

Co dělat, když neuspěji u státní zkoušky?

V tomto případě je možné v dalším termínu dle harmonogramu se znovu přihlásit ke státní zkoušce. Dle studijního a zkušebního řádu UK (Čl. 7 odst. 9) je možné státní zkoušku opakovat dvakrát. Je třeba pouze dát pozor na maximální délku studia, která činí u bakalářského studia 6 let (včetně přerušení) a u magisterského 5 let (včetně přerušení).

Musím podávat přihlášku na Mgr. studium, když ukončuji stejný obor Bc. studia?

Ano, bez přihlášky nemůžete být do navazujícího Mgr. studia přijati. Přihlášku je třeba podat do konce období pro podávání přihlášek.

Kdy probíhají promoce?

Aktuální termíny promocí stanoví harmonogram akademického roku. Běžně se promoce na FSV konají v březnu (pro studenty, kteří složí státnice v  zářijovém  a lednovém, resp. únorovém  termínu) a v říjnu (pro studenty, kteří složí státnice v červnu).

Kde probíhají promoce?

Bakalářské promoce probíhají v Profesním domě MFF UK na Malostranském náměstí,  magisterské, rigorózní a doktorské promoce se konají v Karolinu t.j. v historické budově Univerzity Karlovy na Ovocném trhu.

Kde najdu více informací o promoci?

Informace o průběhu promocí, promočním slibu lze najít v této sekci.

Aktualizace 9. 2. 2018 JH