Mobilita

Mezinárodní mobilita – výjezdy studentů a zaměstnanců

Informace zprostředkovává Oddělení zahraničních styků (OZS), které se organizačně podílí na těchto možnostech výjezdů do zahraničí:

Akademická mobilita v rámci programu Erasmus+

Veškeré informace a formuláře pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Evropské kanceláře RUK zde

Pokyny pro outgoing

Pokyny pro incoming

Bilaterální dohody

Doporučená délka výukového pobytu vědecko-pedagogických pracovníků je 5 pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt v minimální délce alespoň 2 po sobě jdoucí pracovní dny vyjma cesty. Maximální délka pobytu je 2 měsíce.

Třeba je však odučit minimálně 8 vyučovacích hodin za týden. Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující týden je vypočítán: počet dní x 1,6

Agreement - Staff Mobility for Teaching (vzor)

Účastnická smlouva

Po návratu

Vyjíždějící pedagog se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje vyplnit online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool a předložit po ukončení výukového pobytu: 

Confirmation of Erasmus+ for teaching

Závěrečná zpráva

Agenda zahraničních pracovních cest (cestovní příkazy a vyúčtování) přešla od 1. ledna 2016 pod správu Ekonomického oddělení.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

Veškeré informace a formuláře pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Evropské kanceláře RUK zde

Minimální délka školení zaměstnanců jsou 2 po sobě jdoucí pracovní dny. Celková délka trvání školení nesmí překročit 2 měsíce. Pobyt na konferenci není možné brát jako výjezd na školení. Z prostředků Erasmus+ nelze hradit registrační poplatky.

Agreement - Staff Mobility For Training (vzor)

Účastnická smlouva

Po návratu

Vyjíždějící zaměstnanec se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje vyplnit online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool a předložit po ukončení školení: 

Confirmation Erasmus+ for staff training mobility

Závěrečná zpráva ze školení

Agenda zahraničních pracovních cest (cestovní příkazy a vyúčtování) přešla od 1. ledna 2016 pod správu Ekonomického oddělení.

Studijní mobilita v rámci programu ERASMUS+

ERASMUS+ je program výměn se všemi státy Evropské Unie, který běží v EU již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím RUK.

Erasmus+ studijní pobyty ke stažení zde

Erasmus+ stáže ke stažení zde

Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita zde

Studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod

Fakulta má uzavřeny také vlastní bilaterální dohody.

Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod

Univerzita Karlova má již více než 190 podepsaných dohod o meziuniverzitní spolupráci s univerzitami na všech kontinentech světa. Vyslaní studenti jsou jmenováni rektorem na základě výběru, který probíhá na RUK. Zájemci, kteří chtějí být zahrnuti do výběrového řízení na RUK, předkládají přihlášku nebo pracovní program prostřednictvím OZS. Ve většině případů se mohou hlásit všichni řádní studenti UK, kteří splňují podmínky podepsané dohody, bez ohledu na jejich občanství.

Studijní pobyty v rámci mezivládních kulturních dohod ČR

Pobyty jsou zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR, a jsou nabízeny pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí.

Tyto pobyty lze rozdělit do dvou kategorií:

1. Pobyty obsazované rozpisem kvót na jednotlivé VŠ

Rozpis provádí každoročně MŠMT, počet přidělených míst na jednotlivých školách se každý rok liší. Místa nabízená UK se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Studenti se mohou hlásit do výběrového řízení prostřednictvím OZS.

2. Pobyty obsazované konkurzem

Konkurz, který organizuje AIA nebo příslušné velvyslanectví. Termíny jsou různé (viz informace AIA). Student se hlásí ke konkurzu jako fyzická osoba přímo na AIA. Musí však předložit přihlášku potvrzenou fakultou. Potvrzení zprostředkovává OZS.

Kontakt AIA

Studijní pobyty v rámci programu CEEPUS

CEEPUS je obdobný program jako ERAMUS+ pro země střední a východní Evropy. Výměny probíhají v rámci takzvaných tématických sítí s konkrétními partnery nebo se student může ucházet o přijetí na konkrétní univerzitě v rámci programu CEEPUS jako tzv. freemover. Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS zúčastněných států.