Jak podat přihlášku (pregraduální studium)

Jak podat přihlášku pro neplacené obory

Přihlášku lze podat na formuláři SEVT, tuto je třeba podepsat a nejpozději 31.března 2018 předat k poštovní přepravě. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na internetu a přihlášku není třeba tisknout. Vždy je třeba též zaplatit poplatek za přijímací řízení

Do kdy je nutné podat přihlášku?

Termín pro podání přihlášek: do 31. 3. 2018 do 23:59:59 hodin

 

Jak vyplnit přihlášku?

Přihláška ke studiu se podává buď přímo na tiskopisu SEVT 49 145 0, nebo elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 31. 3. 2018 (přihláška je řádně podaná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis spolu s dokladem o zaplaceni poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením , případně vyplněna a odeslána elektronická podoba, která je v informačním systému označená za zaplacenou).

Přihláška musí obsahovat:

- řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu a oboru, do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých oborů je výběr jazyka omezen!).

U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.

- kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno!

Na každý zvolený obor je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

V případě tiskopisu SEVT je nutné přihlášku zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo ji osobně doručit na studijní oddělení. 

V případě vyplněné elektronické přihlášky se přihláška netiskne ani nezasílá.

Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout nebo e-mailovou adresu.

S každou vytištěnou přihláškou je třeba zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojených s přijímacím řízení.

Platbu za přihlášku ze zahraničí zaplacenou převodem je třeba doložit výpisem z účtu v elektronické podobě např. scan nebo fotokopie v e-mailové příloze, zaslané na e-mailovou adresu prijimacky@fsv.cuni.cz (u některých plateb ze zahraničí se nedochovají původní platební údaje, přijatou platbu, pak nelze spárovat s přihláškou, nezaplacená přihláška je neplatná).

Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní obor je vybírán poplatek ve výši 650 Kč (resp. 600 Kč, stanovení poplatku viz dále).

Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li přiložen platný doklad o zaplacení poplatku dle odstavce 4, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno.

Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce.

Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě bakalářských oborů Politologie a mezinárodní vztahy a Marketingová komunikace a public relations je tato lhůta přiměřeně zkrácena, pozvánka bude zaslána po obdržení výsledků z testů od společnosti SCIO (polovina května 2018). V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1

 

Jak vysoké jsou poplatky?

Poplatek za přijímací řízení:

650 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech oborů)

600 Kč (elektronická přihláška u všech oborů)

Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou, úhrada hotově není možná.

Banka: Komerční banka, Praha 1

Účet: 85033011/0100

Variabilní symbol: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

Variabilní symbol: při podání papírové přihlášky: datum narození ve tvaru (DDMMYYYY) například 23121995

Specifický symbol: 2018 (je při podání papírové i elektronické přihlášky stejný)

Konstantní symbol: 0308

IBAN kód – CZ5801000000000085033011

SWIFT kód – KOMBCZPP

Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.