Nostrifikace

Nostrifikace

Kontakt:

S platností od 1. 1. 2017 se všechny žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání určené Univerzitě Karlově budou podávat pouze na této adrese:

Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh 5/560

116 36 Praha 1

Informace:

Žádosti o uznání jsou od 1. 9. 2016 zpoplatněny. Více informací na webu rektorátu UK.

I. O uznání žádají především

 • Absolventi nebo studenti zahraničních vysokých škol za účelem dalšího studia na vysokých školách v ČR
 • Absolventi zahraničních vysokých škol, kteří nejsou státními příslušníky členských zemí  EU nebo Islandu nebo Lichtenštejnska nebo Norska nebo Švýcarské konfederace nebo jejich rodinnými příslušníky
 • Občané ČR, absolventi zahraničních vysokých škol:
  • za účelem zaměstnání ve veřejné nebo státní správě
  • za účelem zapsání akademického titulu, získaného v zahraničí do občanského průkazu nebo cestovního dokladu

II. Právní předpisy upravující uznávání v ČR

 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), od ledna 2006 zákon č. 500/2004 Sb.
 • mezinárodní smlouvy, kterými je vázána ČR (dvoustranné mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání)
 • Úmluva o uznávání kvalifikací ve vysokém školství (tzv. Lisabonská úmluva)

III. Orgány, které rozhodují o uznávání

 • Veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program
 • Ministerstvo obrany, jde-li o vysokoškolské vzdělání získané v oblasti vojenství
 • Ministerstvo vnitra, jde-li o vysokoškolské vzdělání získané v oblasti bezpečnostních sil

IV. Postup a doklady

 • Písemnou žádost o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace předložit rektorátu vysoké školy, příp. příslušnému ministerstvu (viz. Bod III). Žádost musí obsahovat:
 • Povinné přílohy:
  • originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu
  • originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu, nebo originál (úředně ověřenou kopii) výpisu vykonaných zkoušek
  • úřední překlady obou dokumentů do češtiny - pokud je originál v jiném jazyce než čeština či angličtina​​ (překlad není nutný, pokud jsou originály bilingvní a jedním z jazyků je angličtina)​
  • písemnou plnou moc, žádá-li jiná osoba než absolvent

V. Lhůty pro vyřízení

 • lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní, při složitějších případech činí lhůta 60 dní ode dne doručení kompletní žádosti včetně příloh

VI. Opravné prostředky a jak se uplatňují

 • do 15 dní od doručení rozhodnutí můžete podat:
  • odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím veřejné vysoké školy, jestliže napadené rozhodnutí vydala veřejná vysoká škola
  • rozklad k ministryni/ministrovi, jestliže napadené rozhodnutí vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra

VII. Kde získáte bližší informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých škol

Karmelitská 7, Praha 1, PSČ 118 12

tel.: +234 811 705 (111), e-mail: nostrifikace@msmt.cz, www.msmt.cz

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání, Centrum pro studium vysokého školství

Činnosti Střediska pro ekvivalenci dokladů o vzdělání ENIC / NARIC od 1. 1. 2014 vykonává odbor vysokých škol (odbor 30) MŠMT.

Kontakt:  enic-naric@msmt.cz

Ověření pravosti podpisů a razítek na originálech dokladů

Informace k ověření pravosti podpisů a razítek na originálech dokladů o vzdělání

Žádost o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Související odkazy