Mezinárodní teritoriální studia

Mezinárodní teritoriální studia

Obor Mezinárodní teritoriální studia, vyučovaný na Institutu mezinárodních studií FSV UK, usiluje o shrnutí obecné problematiky politických, kulturně-historických, ekonomických a právních společenských aspektů vývoje vybraných evropských a světových teritorií. Zároveň představuje vynikající předpoklad pro další studium regionálních, resp. teritoriálních magisterských specializací.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Studijní obor Mezinárodní teritoriální studia usiluje o shrnutí obecné problematiky politických, kulturně-historických, ekonomických, právních a společenských aspektů vývoje vybraných teritorií. Severní Amerika, západní Evropa, německy mluvící země, středovýchodní Evropa, Balkán a postsovětský prostor představují hlavní zkoumané geografické a geopolitické celky. Studenti mají v průběhu studia možnost setkat se s mnohými disciplínami a vědními oblastmi od soudobých dějin, aktuálního politického a společenského dění, mezinárodních vztahů až po kolektivní paměť a orální historii.

Absolvent oboru Mezinárodní teritoriální studia disponuje interdisciplinárně založenou znalostí dějin a současnosti teritorií severní polokoule. Umí získat a klasifikovat data a s jejich pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly na domácí půdě i v zahraničí minimálně ve dvou světových jazycích. Umí řídit tým zabývající se oborovou i příbuznou problematikou, a to na různých úrovních odbornosti. Je připraven se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím magisterském studiu, uplatnit se v domácích i zahraničních vládních i nevládních institucích a organizacích a pracovat v soukromém i veřejném sektoru.

Počet přijatých v r. 2017

221

Přijímací řízení

jednokolové

a) NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

b) fakultní test (integrovaný znalostní test + testy ze 2 jazyků)

vzorové testy

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Mezinárodní teritoriální studia se koná 16. 1. 2018 od 14:00.