Žurnalistika

Žurnalistika

Navazující magisterský obor Žurnalistika, vyučovaný na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností a studium širších souvislostí práce v médiích, včetně historického vývoje médií a základů mediální komunikace. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již oborově vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediovaných sdělení, zvláště žurnalistické povahy.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Studenti jsou na základě svých preferencí v rámci studia roztříděni do pěti modulů. Adept volí mezi: A) specifika politické žurnalistiky, B) specifika kulturní žurnalistiky, C) specifika sportovní žurnalistiky, D) specifika vizuální žurnalistiky, nebo E) specifika mediální tvorby. Všichni studenti si mohou jako volitelné předměty volit i předměty z jiného než svého specializačního modulu, ale musejí své zařazení do předmětu konzultovat s příslušným vyučujícím. Pokud přijatí uchazeči do magisterského studia absolvovali bakalářský program se zaměřením na žurnalistiku na jiných VŠ než FSV UK a budou mít zájem o zařazení do některého z modulů A – D, svůj zájem budou konzultovat osobně či mailem s garantem magisterského studia. 

Absolventi oboru Žurnalistika mohou najít uplatnění v redakcích odborných i všeobecných tištěných i internetových periodik, v audiovizuálních médiích a multimediích či obecně ve sféře práce s veřejností.

Počet přijatých v r. 2017

121

Přijímací řízení

jednokolové

test z angličtiny / němčiny 

test všeobecných společenskovědních znalostí

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) pro obor Žurnalistika se koná 12. 2. 2018 od 14:00.