Komercializace výsledků

Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na FSV UK

Koordinátoři přenosu poznatků na FSV UK zajišťují:

- informace o možnostech přenosu poznatků a technologií;

- zapojení do vzdělávacích akcí a kurzů;

- informace o finančních zdrojích po ukončení základním výzkumu;

- pomoc s ochranou duševního vlastnictví;

- podporu při licencování a uzavírání smluv;

- vyhledávání komerčních partnerských institucí a firem a uživatelů odborných služeb.

Kontakty:

Centrum pro přenos poznatků a technologií (Univerzita Karlova)

Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1, tel. 224.491.255

uis@ruk.cuni.cz

FSV UK:

PhDr. Petr Witz, Ph.D.          

petr.witz@fsv.cuni.cz                

775 233 306

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. 

tomas.renner@fsv.cuni.cz  

222 112 232

Kontakt na kolegium děkana fakulty zajišťuje proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Vaše náměty a připomínky můžete posílat na mailovou adresu  transfer@fsv.cuni.cz 

 

Aktuální výzvy:

TA ČR vyhlásil 1. veřejnou soutěž v rámci programu ÉTA. Jedná se o nový a velmi významný nástroj
podpory aplikovaného společenskovědního výzkumu u nás. Program se zaměřuje na propojování
společenských věd s garanty aplikace konkrétních výstupů výzkumu v praxi.
Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců. Předpokládaná maximální
doba řešení projektu jsou tři roky. V projektu se počítá s vyjmenovanými typy výsledků, které jsou uvedeny
ve vyhlášení. Maximální míra podpory pro výzkumné organizace činí až 100%.
Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v
reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. Jedná
se především o projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž cílem je
zmírňování hrozeb a využívání příležitostí v kontextu současných i budoucích výzev 21. století, i s ohledem
na jejich vývojovou (historickou) dimenzi.

Soutěžní lhůta běží od 16.8.2017 do 27.9.2017 a veškeré podrobnosti lze zjistit v tomto odkazu.

Termín pro odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 20. září 2017.

V případě nejasností se obracejte na HelpDesk TA ČR, nebo na mail: petr.witz@fsv.cuni.cz , případně
na  tomas.renner@fsv.cuni.cz

Prezentace ze semináře k připravovanému programu ÉTA (bude vyhlášen 15. 8. 2017) je zde.