Komercializace výsledků

Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na FSV UK

Koordinátoři přenosu poznatků na FSV UK zajišťují:

- informace o možnostech přenosu poznatků a technologií;

- zapojení do vzdělávacích akcí a kurzů;

- informace o finančních zdrojích po ukončení základním výzkumu;

- pomoc s ochranou duševního vlastnictví;

- podporu při licencování a uzavírání smluv;

- vyhledávání komerčních partnerských institucí a firem a uživatelů odborných služeb;

 

- přenos poznatků - nabídky

Kontakty:

Centrum pro přenos poznatků a technologií (Univerzita Karlova)

Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1, tel. 224.491.255

Centrum pro přenos poznatků a technologií

uis@ruk.cuni.cz

FSV UK:

PhDr. Petr Witz, Ph.D.          

petr.witz@fsv.cuni.cz                

775 233 306

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. 

tomas.renner@fsv.cuni.cz  

222 112 232

Kontakt na kolegium děkana fakulty zajišťuje proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Vaše náměty a připomínky můžete posílat na mailovou adresu  transfer@fsv.cuni.cz 

 

Aktuální výzvy:

TAČR informuje o vyhlášení 2. kola veřejné soutěže ÉTA.

Podporují se projekty, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více uvedených aspektů: využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, propojující výzkum technického a netechnického charakteru, vytěžující potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím. Pokud nebude naplněn alespoň jeden z těchto aspektů, projekt nebude podpořen. Návrh projektu ani jeho obsah či jeho část nesmí/nesměl být řešen, v rámci jiného projektu.

Termín zahájení řešení projektu je nejdříve od 1. 11. 2018 a nejpozději od 28. 2. 2019. Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců, předpokládaná doba řešení projektu jsou 3 roky, maximální délka řešení projektu je 48 měsíců.

Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 80 % celkových uznaných nákladů, a to i v případě, že je projekt realizovaný pouze výzkumnou organizací. Výše finančních prostředků nutných na spolufinancování je min. 20 %.

Vyhlášení

Zadávací dokumentace a formuláře

Projekt se podává elektronicky prostřednictvím datové schránky fakulty. Prosím o sdělení finálního názvu vašeho projektu do konce května 2018 na tomas.renner@fsv.cuni.cz

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 15. červen 2018

(vloženo 11. května 2018)

 

Předběžná informace o 2. veřejné soutěži ÉTA TAČR

Předběžnou informaci najdete v tomto odkazu.

(vloženo: 17. dubna 2018)

 

Program TAČR "Národní centra kompetence" 

Každý projekt musí být zaměřen na jedno téma kam mimo jiné patří "společenské dopady technologických změn". Projektu se musí zúčastnit minimálně 4 uchazeči a z toho minimálně 2 uchazeči musí být malý nebo střední podnik. Projekt vyžaduje podporované druhy výsledků (viz vyhlášení programu odkaz níže).

Cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Program počítá s vybudováním stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi. Pro centrum není nezbytné zřídit samostatnou entitu.

Částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt (maximální míra podpory na projekt činí 80%, zbylých 20% je třeba hradit z neveřejných prostředků; očekává se 10 podpořených projektů) činí 66 - 330 mil. Kč do roku 2020, 100 - 500 mil. Kč pak na celou dobu řešení až do roku 2022. Termín zahájení řešení projektů je nejdříve 1. 6. 2018 a nejpozději 1. 2. 2019. Začátek finanční podpory: 1/2019 (uznatelné náklady 6/2018) a konec finanční podpory v roce 2020 s možností prodloužení do roku 2022.

Podrobné informace

Prosíme o sdělení do konce dubna 2018 na mail  tomas.renner@fsv.cuni.cz  , zda budete mít o projekt zájem. Termín pro odevzdání podkladů (podává se elektronicky) na fakultě bude následně vyhlášen ke konci května 2018. 

(vloženo: 18. dubna 2018)

 

Pražské inovační vouchery

Cílem voucheru na inovační projekty je podpořit vzájemnou spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací s místem dopadu na území hl. m. Prahy. Prostřednictvím jednotlivých výzev projektu bude hl. m. Praha poskytovat podporu malým a středním podnikům na nákup služeb od výzkumných organizací. V projektu bude podporována nejen první, ale i navazující spolupráce s výzkumnými organizacemi. Univerzita Karlova by v projektu vystupovala jako „poskytovatel znalostí“.

Podpořené podniky budou mít na realizaci svých záměrů nejvýše 12 měsíců (maximální délka realizace bude vždy stanovena v jednotlivých výzvách). Podpora bude poskytována formou zpětně proplácené dotace, tzv. voucherem. Voucher opravňuje jeho držitele, tj. příjemce, využít získané finanční prostředky na hrazení předem určených služeb spojených s podporovanými aktivitami.

Max. délka projektu:

-           6 měsíců od zahájení v případě malých voucherů (rozpočet do 500 tis. Kč);

-           12 měsíců od zahájení v případě velkých voucherů (rozpočet 500 tis. Kč a výše).

Podrobné informace

Termín oddělení vědy pro odevzdání podkladových materiálů v první výzvě: 23. duben 2018.

 

TA ČR vyhlásil 1. veřejnou soutěž v rámci programu ÉTA.

Jedná se o nový a velmi významný nástrojpodpory aplikovaného společenskovědního výzkumu u nás. Program se zaměřuje na propojování společenských věd s garanty aplikace konkrétních výstupů výzkumu v praxi. Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců. Předpokládaná maximální doba řešení projektu jsou tři roky. V projektu se počítá s vyjmenovanými typy výsledků, které jsou uvedeny ve vyhlášení. Maximální míra podpory pro výzkumné organizace činí až 100%. Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. Jedná se především o projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž cílem je zmírňování hrozeb a využívání příležitostí v kontextu současných i budoucích výzev 21. století, i s ohledem na jejich vývojovou (historickou) dimenzi.

Soutěžní lhůta běží od 16.8.2017 do 27.9.2017 a veškeré podrobnosti lze zjistit v tomto odkazu.

Termín pro odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 20. září 2017.

V případě nejasností se obracejte na HelpDesk TA ČR, nebo na mail: petr.witz@fsv.cuni.cz , případně
na  tomas.renner@fsv.cuni.cz

Prezentace ze semináře k připravovanému programu ÉTA (bude vyhlášen 15. 8. 2017) je zde.