Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku na FSV UK

Vzdělávání tohoto typu jednoznačně přináší osobní uspokojení, zvyšuje sebedůvěru a množství nových kontaktů i přátelství, umožňuje porozumění na žádoucí úrovni s vrstevníky. Univerzita třetího věku (dále U3V) není v pravém slova smyslu vzděláváním, které absolventi v důsledku uplatňují ve svých profesích, nebo které pomáhá jejich kariérovému růstu,  ale umožňuje jim, aby naplnili smysl života, prožili jej aktivně a ve společnosti zajímavých lidí s podobnými zájmy. Špičkoví přednášející provázejí posluchače společenskými vědami profesionálním a zajímavým způsobem. Zájem a odvaha získávat další informace, touha poznávat nové lidi, vzdělané lektory s nimiž se v běžném životě nesetkávají, postupně navazovat kontakty se svými novými kolegy, je pro zájemce silnou motivací.  

Výuka většinou probíhá ve zmodernizovaných posluchárnách budovy Hollar nebo v moderním výukovém areálu Jinonice. Přednášky pomáhají udržovat soustředěnou pozornost, aktivují paměť a nově získané vědomosti, či prohloubené znalosti umožňují překonávat někdy zcela zbytečné obavy z problémů, které přináší  přibývající věk. Diskuze účastníků mezi sebou, v rodinách, mezi přáteli, spoluobčany, kteří výuku navštěvovat nemohou dokladuje, že věk sám o sobě není překážkou v učení a univerzita  k tomu navíc  nabízí příležitost hodnotně žít.

Zájmové kurzy U3V jsou uskutečňovány jako program Základy společenských věd (dále ZSV U3V) , trvá šest semestrů a má podobu souboru tematicky provázaných kurzů. Na účastníky programu ZSV U3V se přiměřeně vztahují studijní a zkušební předpisy UK a Fakulty sociálních věd.

Účastník, který aspiruje na absolvování celého programu ZSV U3V, musí absolvovat minimálně jeden kurz semestrálně z nabídky vypisované v rámci tohoto programu. Zájemci si mohou zapisovat i jednotlivé kurzy dle vlastního výběru, pak ovšem nemohou dosáhnout absolvování celého programu.

Kontakt

Bc. Martina Hykešová, DiS.

tel. 222 112 230

e-mail: martina.hykesova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 210, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny

Brožurka s nabídkou kurzů ke stažení

Brožurka pro ak. rok 2017/2018 (pdf)

Jak, kdy a kde podat přihlášku, způsob úhrady

Papírovou přihlášku (přihláška ZDE) vyplňte a zašlete poštou či prostřednictvím podatelny budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, na studijní oddělení, případně přineste osobně Bc. Martině Hykešové, DiS., telefon: 222 112 230, martina.hykesova@fsv.cuni.cz

Poplatek ve výši 300 Kč za jednosemestrální kurz je možné uhradit:

* bankovním převodem na účet Komerční banky, číslo účtu: 85033011/0100, Variabilní symbol: 700 135

do poznámky pro příjemce doplňte jméno osoby za kterou platíte

Variabilní symbol: 700 135

hotově či kartou v pokladně budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, přízemí, dveře č. 7.

Doklad o zaplacení kurzu si s sebou vezměte na první vyučovací hodinu.

Kurzy probíhají v zimním i letním semestru, v rozsahu minimálně 7 lekcí (1 lekce = 90 minut).

Přihláška ke studiu programu celoživotního vzdělávání - U3V

Přihláška ke stažení (pdf)

Další kontakty

Termíny a průběh výuky

Vždy je potřeba zajistit alespoň minimální počet účastníků, aby mohl být kurz otevřen.

V případě, že nebude kurz z kapacitních, technických či jiných otevřen, obdržíte o tom zprávu e-mailem.

ZA TUTO SITUACI NENESE REFERENTKA ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.

V takovém případě Vám poplatek bude vrácen převodem na uvedený bankovní účet, o vrácení poplatku požádejte.

KURZY NA ZIMNÍ A LETNÍ SEMESTR 2017/2018

Americká literatura 1900-1950 - ZIMNÍ SEMESTR

V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké literatury první poloviny 20. století. Autory takzvané „ztracené generace“, Ernesta Hemingwaye, Francise Scotta Fitzgeralda, a Johna Dos Passose. Samozřejmě nemůžeme pominout představitele amerického Jihu a pravděpodobně největšího amerického autora 20. století Williama Faulknera. Seznámíme se také se sociální kritikou Johna Steinbecka a s pohledem na americkou společnost z pera černošské spisovatelky Zory Neal Hurstonové. U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se seznámí podrobněji s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Posluchači budou hodnoceni na základě krátké seminární práce, jejíž téma si mohou vybrat po poradě s vyučujícím.

Garant programu: PhDr. Jiří Hanuš

VÝUKOVÝ DEN pátek 10:00 - 11:30 hod.

Americká literatura 1950-2010 - LETNÍ SEMESTR

V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například významná jižanská povídkářka Flannery O’Connorová, autor proslulé Lolity Vladimir Nabokov, význační židovští spisovatelé Saul Bellow a Philip Roth, „Mozart amerického románu“ John Updike, první Afroameričanka vyznamenaná Nobelovou cenou Toni Morrisonová, skvělá prozaistka Joyce Carol Oatesová, i u nás dobře známí romanopisci John Irving a Tom Robbins. U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Garant programu: PhDr. Jiří Hanuš

VÝUKOVÝ DEN pátek 10:00 - 11:30 hod.

Český dokumentární film – historie, osobnosti, témata, přístupy - ZIMNÍ SEMESTR

Kurs nabízí základní vhled nejen do historie českého dokumentárního filmu, ale v 7 tematických řezech představí dokument jako tvůrčí disciplínu, která je schopna reflektovat realitu z mnoha úhlů.

Genius loci - od popisu k vyjádření (Jan Kříženecký, Hanzelka+Zikmund, Věra Chytilová, Jan Špáta)

Výjimečné okamžiky - být u velkých dějin (Karel Vachek, Václav Táborský, Pavel Koutecký)

Výjimečné okamžiky - od rodinného alba k výpovědi (Jan Šikl, Jan Špáta, Zdeněk Bričkovský)

Zobrazení člověka - sonda nebo pomník? (Pavel Koutecký, Evald Schorm, Drahomíra Vihanová, Helena Třeštíková)

Práce a činnosti - dřina nebo poezie? (Jiří Lehovec, Karel Plicka, Jan Calábek, Martin Slivka)

Společnost a její problémy - může film i pomoci? (Kurt Goldberger, Vít Olmer, Fero Fenič, Olga Sommerová, Filip Remunda a Jan Klusák)

Filmaři - kdo jsou ti za kamerou?

Přednášky jsou doplněny ukázkami z české tvorby v průběhu celé její existence a umožní znovu zažít setkání s politickými i kulturními osobnostmi 60. let, cítit znovu onu rozjitřenou atmosféru té doby, zamýšlet se nad možnostmi filmového uchopení tématu Prahy, vidět slovenské lidové kroje nebo být svědky toho, co se dělo, když byli Margaret Thatcherová, Helmuth Kohl, Michail Gorbačov a George Bush v Praze dekorováni státním vyznamenáním? Lektorem kurzu je dokumentarista, ale i autor mnoha historických a teoretických publikací o českém dokumentu M. Štoll.

Garant programu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

VÝUKOVÝ DEN pátek 9:30 -11:00 hod.

Filmový seminář - ZIMNÍ I LETNÍ SEMESTR

Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky

a recenze. Výuka probíhá formou filmových projekcí s úvodními přednáškami.

Garant kurzu: doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

ROZVRH VÝUKY

informace ohledně dne, místa konání a promítaného filmu naleznete na těchto stránkách:

http://bojar.ruk.cuni.cz/fs/projekce/

Český dokumentární film II - Reflexe a diagnóza společnosti - LETNÍ SEMESTR

Kurs se soustředí na jednu ze základních úloh a funkcí dokumentárního filmu, být přímým účastníkem i komentátorem společenských jevů. Představí různá společenská témata, jak se v českém filmu objevovala (sociální problémy, hendikepovaní lidé, mateřství a otcovství, vzdor individuality vůči systému, intimní problémy, narození i odchod, dopady politických rozhodnutí, humanitární katastrofy…) a naváže je na sociálně-politickou situaci té chvíle. Výskyt či nevýskyt sociálních témat v dokumentu je totiž jedním z lakmusových papírků síly a podoby politického tlaku. Součástí kurzu jsou ukázky základních, ale i méně známých děl českých filmařů, kteří se reflexi společnosti věnovali (Evald Schorm, Jan Špáta, Olga Sommerová, Drahomíra Vihanová, Jana Ševčíková, Marie Šandová, Milan Maryška, Vladislav Kvasnička, Josef Císařovský, Karel Vachek, Fero Fenič, Miroslav Janek, Pavel Štingl…) Lektorem kurzu je dokumentarista, ale i autor mnoha historických a teoretických publikací o českém dokumentu M. Štoll.

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

VÝUKOVÝ DEN pátek 11:00 - 12:30 hod.

Český hraný film v letech 2010-2017 - LETNÍ SEMESTR

Kurz bude věnován vývoji českého hraného filmu v letech 2010-2017. V rámci přednášek bude představena česká hraná produkce uvedeného období. V přednáškách budou zachyceny žánrové, produkční a autorské proměny české hrané kinematografie. Pozornost bude věnována dobovému přijetí jednotlivých filmů ze strany diváků, odborné kritiky i porot na filmových festivalech. Přednášky budou koncipovány chronologicky a prezentována bude celá česká produkce hraných filmů ve vymezeném období.

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Petr Bednařík, Ph.D.

VÝUKOVÝ DEN pátek: 14.00 - 15.30

Historie televizního vysílání v českých zemích - LETNÍ SEMESTR

Příběh televizního vysílání se u nás netýká pouze Československé televize, začíná již ve 20. letech 20. století, kdy jsme patřili mezi rozhlasové velmoci. Jaká byla cesta našich pionýrů a propagátorů televize a jaké politické okolnosti ovlivňovaly zavádění televize? Co se vysílalo v prvních letech po roce 1953 a proč, jakou úlohu sehrála ČST v uvolněných 60. letech? Proč je třeba považovat činy televizních pracovníků během okupace 1968 za hrdinské a co následovalo během normalizace, pod vedením Jana Zelenky? V čem spočívalo mistrovství Jaroslava Dietla a proč máme tak rádi seriály? Jak se televize vyrovnala s pádem socialismu a nástupem konkurenčních soukromých televizních stanic? Co to vlastně je veřejná služba a proč jí máme? Má ještě dnes televize nějakou sílu? Jaký obraz světa přináší? Tyto a jiné otázky zodpoví kurs pod vedením televizního dramaturga, ale i historika a teoretika televize M. Štolla. Součástí kurzu bude i exkurze do České televize.

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

VÝUKOVÝ DEN Pátek 9:30 - 11:00 hod.

Jak vznikalo Spojené království - ZIMNÍ SEMESTR

KURZ NAPLNĚN

Kurz bude sledovat historické události, které ovlivnily vznik Anglie, její spojení se Skotskem a pronikání do Irska. Přednášky se zaměří na klíčové historické události spojené s pronikáním Vikingů a Normanů na Britské ostrovy, soupeřením Angličanů a Skotů i boje o udržení vlivu na kontinentě (vztahy Anglie a Francie před a v průběhu tzv. stoleté války), irskou problematikou (příběhem Ulsteru). Součástí přednášek bude rovněž přiblížení dějin ostrovů Orkneye, Shetlendy, Vnější a Vnitřní Hebridy, ostrov Man a Normanské ostrovy v Lamanšském průlivu. Zájemci o anglické, resp. britské dějiny si tak budou moci udělat představu o tom, jaké historické události utvářely společnost a kulturu britských ostrovů a podílely se na postupném vzniku jednotného státního celku, jehož soudržnost se v průběhu 20. století začala postupně oslabovat (vznik Irské republiky, požadavek autonomie a samostatnosti Skotska). V rámci přednášek budou zmíněny i méně známé události z novodobých britských dějin (například osudy dětí přesunutých z ohrožených oblastí Anglie za druhé světové války či proměny historicky nejstarší vládní instituce jakou je Horní komora britského parlamentu).

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

VÝUKOVÝ DEN pátek 10:00 - 11:30

Kurz práce s PC – pokročilý - LETNÍ SEMESTR

Anotace a osnova přednášek:

1.Úvod a opakování Word( úvodní slovo, rozdání loginů, opakování)

2.Word ( hlouběji formátování, styly, nástroje, tvorba tabulek, kreslení)

3.Excel (základy + provázanost word excel)

4.PowerPoint (základy)

5.Internet

6.Internet + email + ICQ + Skype

7.Opakovani

Garant kurzu: Ing. Pavel Kot, Bc. Dušan May

VÝUKOVÝ DEN Čtvrtek 12:00 - 14:00 hod.

Kurz práce s PC základní - ZIMNÍ SEMESTR

1. Seznámení s počítačem (úvodní slovo, rozdání loginů, práce s myší)

2. Práce se soubory a adresáři (tento počítač, vytvářet adresáře)

3. a 4. WordPad (word), (psaní, formátování, kopírování textu),

kopírování a tvorba souborů…

5. Internet + email

6. MS excel, dotazy

7. závěrečný test

Garant kurzu: Ing. Pavel Kot, Bc. Dušan May

VÝUKOVÝ DEN Čtvrtek 12:00 - 14:00 hod.

Matematika a Mona Lisa – aneb je zdravý rozum opravdu zdravý? - ZIMNÍ SEMESTR

Motto:

Řekne-li ti někdo, že si neumí představit,

že by to či ono mohlo být nějak jinak,

není to proto, že by to tak nemohlo být,

je to jen nedostatek představivosti.

Karl Popper

Je domněnka, že moderní věda začíná v renesanci a že Leonardo da Vinci stál u její kolébky, viz Bülent Atalay: Matematika a Mona Lisa - Umění a věda Leonarda da Vinci, opravdu namístě? Od doby Leonarda da Vinci jsme ušli pořádný kus cesty a průvodci nám byli velikáni jako Tycho de Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, ale také Bohuslav Balbín, Bernard Bolzáno a mnozí další. Na začátku byla idea nahradit dogma raciem (my Češi bychom řekli zdravým rozumem), ale možná se ukázalo, že to nestačí nebo naopak je to příliš ambiciózní nápad - možná jsme se měli vypravit nějakým „opačným směrem“ (jak kdysi napsal Josef Nesvadba: Výprava opačným směrem). Toto povídání nebude vědecké, ale bude o vědě, tak jak ji (téměř jistě) neznáte. Bude o zázracích i podvodech s čísly, bude o tom, co věda umí a jaké má limity, bude to o mýtech ve vědě (např. o tom, jak náš sen o objektivitě dostal trhliny, viz Ilya Prigogine: Only an Illusion (Jen iluze) ), o mýtech o vědě a o mýtech obecně. Nebude to učesané, ale spíše od všeho trochu. Vyprávět Vám to bude matematik-statistik, kterého 20 let mezi společenskými vědci nesmírně obohatilo a chce se o to s Vámi podělit.

Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

VÝUKOVÝ DEN středa x čtvrtek 10:00 - 13:00 hod.

Média a volby 2017 - ZIMNÍ SEMESTR

Kurs se bude věnovat roli médií během volebních procesů. V úvodních přednáškách pojedná lektor kursu téma v historické i teoretické (normativní) perspektivě. Stěžejní část kursu bude věnována dějům během právě probíhajících parlamentních voleb - při setkáních kursu bude na aktuálních příkladech analyzována role médií před i po volebním aktu, rozebírány a hodnoceny budou kampaně a komunikační strategie kandidujících subjektů, pozornost bude věnována výzkumům veřejného mínění... V rámci kursu proběhne návštěva hosta a/nebo terénní setkání (návštěva tiskové konference či mítinku), ukončení kursu vlastní praktickou prací (rozhovory/dotazníková šetření v rámci rodiny a známých).

Garant kurzu: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.

VÝUKOVÝ DEN pondělí 14:00 - 15:20

Média zblízka - ZIMNÍ I LETNÍ SEMESTR

Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed se zajímavými osobnostmi o zajímavých a aktuálních mediálních tématech. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Garant kurzu: PhDr. Radim Wolák

VÝUKOVÝ DEN Pátek 12:30 – 14:00

Mobilní technologie I - ZIMNÍ SEMESTR

Předmět přináší základní přehled aktuálních mobilních technologií. Podrobněji se věnuje základům práce s operačními systémy Android a Windows(8.1, 10). Cílem předmětu je rozšířit studentům praktické znalosti mobilních zařízení.

OSNOVA PŘEDNÁŠEK:

1. Úvod - základní pojmy, seznámení s vlastním mobilním telefonem

2. Základy nastavení mobilního zařízení

3. Obchod Play, Store - výběr a instalace aplikace

4. Sociální sítě - Facebook, Twitter, Google+

5. Práce s mobilní verzí aplikací Word, Excel

6. Cloud (Google Drive, OneDrive) a otázky zabezpečení

7. Závěr

Zvláštní podmínky a podrobnosti:

• Student by měl vlastnit chytré mobilní zařízení

Garant kurzu: Patrik Gottfried, David Mareš

VÝUKOVÝ DEN Čtvrtek 14:00 - 16:00 hod.

Mobilní technologie II. - LETNÍ SEMESTR

Předmět přináší prohloubení znalostí mobilních technologií. Detailněji se věnuje práci s operačními systémy Android a Windows (8.1, 10). Cílem předmětu je rozšířit studentům praktické znalosti mobilních zařízení.

Osnova přednášek:

1. Úvod – zopakování základních znalostí o mobilních zařízeních - hardware(včetně příslušenství) a software

2. Komunikace - Postupy pro propojení mobilního zařízení s PC, TV, quadroptérou, kamerou, meteostanicí a připojení k internetu

3. Aplikace I. - výběr nejlepších aplikací a možnosti zakoupení hudby, filmů, e-knih

4. Aplikace II. - výběr nejlepších aplikací a možnosti zakoupení hudby, filmů, e-knih

5. Sociální sítě - používáme denně Facebook, Google+, Twitter, Skype a další

6. Zálohování a bezpečnost - doporučení pro správné zálohování aneb fotografie z dovolené znovu nepořídíme

7. Závěr

Zvláštní podmínky a podrobnosti:

• Student by měl vlastnit chytré mobilní zařízení.

Sociální sítě - Facebook, Twitter, Google+

Práce s mobilní verzí aplikací Word, Excel

Cloud (Google Drive, OneDrive) a otázky zabezpečení

Garant kurzu: Patrik Gottfried, David Mareš

VÝUKOVÝ DEN Čtvrtek 14:00 - 16:00 hod

Norden – severské země od Kalmarské unie k Evropské unii - ZIMNÍ SEMESTR

Kurz nabídne ucelený vhled do historie a současnosti severských zemí – Dánska, Švédska, Norska, Finska a Islandu. Jednotící linkou přednášek o historickém vývoji, politickém uspořádání, ekonomickém modelu, struktuře společnosti a zahraničně-politické orientaci bude diskuze, zda je možné všech pět států souhrnně označit jménem „Norden“ (Skandinávie, severské země atp.) – jako bývá zvykem nejen v médiích. Historický exkurz započne přibližně v časech Kalmarské unie (14. století), bude pokračovat přes období reformace a absolutizmu až k napoleonskému období a konstituování moderních národních států. Detailněji bude pojednáno o světových válkách a meziválečném období, kdy je možné spatřit zárodky pozdějšího sociálního modelu. Období studené války ilustrativně poukáže na fragmentaci geograficky kompaktního regionu v důsledku „velké“ geopolitiky. Zvláštní pozornost bude věnována období po konci studené války a zapojení zemí do procesu evropské integrace. Kromě 5 severských zemí se pozornosti dostane i 3 autonomním územím – Alandským a Faerským ostrovům a Grónsku.

Garant kurzu: Mgr. Tomáš Juhás

VÝUKOVÝ DEN čtvrtek 16:00-17:30

Populismus v současné Evropě - ZIMNÍ SEMESTR

Kurz se zabývá fenoménem současných populistických hnutí v Evropě a jejich volebním úspěchem. Rozebrány budou program a rétorika jednotlivých charismatických lídrů s důrazem na české prostředí a na další významná hnutí v Evropě (např. Itálie, Francie, Nizozemí). Vysvětleny budou příčiny jejich úspěchu, a zda představují riziko pro současné evropské demokracie, či jde naopak o samoozdravný proces demokracie.

Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík

VÝUKOVÝ DEN Čtvrtek

Prezidentské volby v USA v souvislostech - LETNÍ SEMESTR

Kurz se zaměřuje na prezidentské volby v USA v širších souvislostech. Cílem kurzu je v kontextu volební kampaně 2016 komplexně představit americký volební systém a upozornit na faktory, které ho ovlivňují. Kromě teoretického představení amerického volebního systému (primárek, prezidentských voleb a souvisejících voleb) je cílem kurzu rovněž zasadit tyto poznatky do kontextu probíhající kampaně.

Průběh semináře

1. Historie stranického systému, historie volebního práva v USA

2. Primárky a národní shromáždění

3. Prezidentské volby a možnosti reformy

4. Vlivy: demografie, geografie, gerrymandering

5. Vlivy: média, lobby, financování

6. Prezidentské volby 2016 - fenomény a kontroverze

7. Prezidentské volby 2016 – reflexe a dopady

Garant kurzu: Mgr. Jakub El-Ahmadieh, Mgr. Tereza Krauzová

VÝUKOVÝ DEN pátek 9:30 - 11:00 hod.

Proměny žurnalistiky od dob vzniku internetu do současnosti - ZIMNÍ SEMESTR

Na počátku stály pokusy se vzájemným propojováním počítačů do sítě a v současné době internet představuje nástroj, který lidstvo dennodenně využívá. I vývoj komunikace úzce souvisí s vývojem technologií, které umožňují, nebo přinejmenším usnadňují přenos sdělení. Komunikace se v současné době opírá o využívání jak technologických novinek, tak již zaběhlých prostředků, díky čemuž vedle sebe koexistují média tištěná a elektronická. Vývoj médií v posledním desetiletí 20. století, ale především v prvním desetiletí 21. století výrazně ovlivnilo právě zprovoznění a následné rozšíření sítě internet. Cílem kurzu bude posluchačům přiblížit, jaké proměny se odehrály a stále odehrávají v oblasti žurnalistiky a jaké důsledky lze pozorovat v mediálních organizacích z hlediska ekonomické a profesní roviny jejich fungování.

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Jan Jirků

VÝUKOVÝ DEN pondělí 15:30 - 17:00 hod.

Příběh britského impéria - LETNÍ SEMESTR

Kurz se bude věnovat známým i méně známým událostem, které jsou spojeny se vznikem, upevňováním a zánikem Britského impéria. Jednotlivé přednášky se zaměří na životní osudy konkrétních osobností, jakými byli F. Drake, lord Kitchener, R. Slatin či lord Mountbatten, ale i na méně známé působení misionářů v britských koloniích. Na osudech těchto aktérů bude možné sledovat pronikání britského vlivu (boj o území dnešního Súdánu) i postupnou proměnu britské správy až po její ukončení po druhé světové válce (příběh Indie a Pákistánu). Pozornost se rovněž zaměří na problematiku utváření britské národní identity i důležitá témata, k nimž patří dopad imperiální správy na mládež (skauting) a vzdělání. Přednášky zahrnou i problematiku vznik Westminsterského statutu či poslední britskou „koloniální“ válku o Falklandské ostrovy.

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

VÝUKOVÝ DEN pátek 10:00 - 11:30

Přistěhovalci v Evropě. Představují hrozbu? - LETNÍ SEMESTR

Kurz se zabývá současným fenoménem migrace na evropský kontinent. Rozebrána bude situace v zemích, odkud do Evropy proudí nejvíce uprchlíků, jejich hlavní migrační trasy a způsoby jakými se dostávají na náš kontinent. Důraz bude kladen na jejich následnou asimilaci v cílových zemích, a jaké tento proces přináší výzvy a problémy. Zmíněna bude také situace v České republice a využívání pracovní migrace z východních zemí. Cílem kurzu je seznámit účastníky s hlavními problémy, které migrace v současnosti představuje pro evropské země a jejich hodnoty a jaké naopak vytváří pozitivní efekty.

Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík

VÝUKOVÝ DEN čtvrtek 11:00 – 12:20

Ruská agrese proti Ukrajině - LETNÍ SEMESTR

Kurs probírá vybrané aspekty ruské agrese proti Ukrajině po roce 2014. První blok přednášek je věnován prehistorii konfliktu, jeho příčinám, kořenům, východiskům, podmínkám a ideovým zdrojům. Druhý blok rozebírá jednotlivé aspekty a fáze ruské hybridní války proti Ukrajině. Třetí blok se zaměřuje na širší dopady rusko-ukrajinské války a přibližuje proměny bezpečnostního prostředí v nejvíce dotčených oblastech Evropy.

Zakončení: Recenze na knižní titul vztahující se k tematické náplni kursu

Program přednášek:

1) Vnitřní zdroje ruské agrese

2) Anexe Krymu

3) Konflikt na východě Ukrajiny

4) Informace, dezinformace, propaganda

5) Korupce politických elit v Evropě

6) Sankce a protisankce

7) NATO a Pobaltí

Garant kurzu: PhDr. Jan Šír, Ph.D.

VÝUKOVÝ DEN středa 15:30 - 16:30 hod.

Seminář výtvarného umění ZIMNÍ A LETNÍ SEMESTR

KURZ NAPLNĚN, NELZE SE PŘIHLÁSIT ANI NA LETNÍ SEMESTR!

Náplní kurzu jsou návštěvy výstav (výběr dle aktuální nabídky a zájmu studentů) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí, které budou k těmto výstavám publikovány. Cílem kurzu je představit výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií a periodik zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů.

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

VÝUKOVÝ DEN pátek

Současná čeština v praxi a médiích LETNÍ SEMESTR

Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti.

Garant kurzu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

VÝUKOVÝ DEN pátek

Souhlas se sovětskou sférou vlivu? Západ, Československo a Východní Evropa 1968 – 1989 - ZIMNÍ SEMESTR

Jak Západ v čele se Spojenými státy vnímal Východní Evropu po sovětské invazi do Československa v roce 1968? Jak se jeho postoj vyvíjel v době čs. normalizace a jaký byl v okamžiku pádu železné opony v roce 1989? Vedle vlivu sovětské invaze bude diskutován i vývoj americko-sovětských vztahů ve vrcholné fázi uvolňování napětí mezi oběma supervelmocemi v 70. letech 20. století s negativním dopadem na tehdejší Východní Evropu. Debatovány budou změny, ke kterým později došlo v souvislosti se sovětskou invazí do Afghánistánu a poté, kdy se prezidentem USA stal Ronald Reagan. Přiblíženo bude i odlišné vnímání Východní Evropy administrativami Ronalda Reagana a George Bushe staršího. Zvláštní pozornost bude věnována reakci USA a Západu na události roku 1989 ve Východní Evropě. Přednáška je postavena na základě studia nejnovějších západních archivních materiálů.

Garant kurzu: PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D.

VÝUKOVÝ DEN pátek 12:30-14:00 hod.

Války v bývalé Jugoslávii: vybrané aspekty kolektivního násilí - LETNÍ SEMESTR

Kurs se věnuje vybraným aspektům kolektivního násilí, jež eskalovalo v důsledku rozpadu socialistické Jugoslávie v roce 1991 v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině. Přednáškovou formou budou rozebírány jak socioekonomické a společenské příčiny eskalace napětí v bývalých jugoslávských republikách, typologie (resp. vnitřní charakter) konfliktu, vybrané fenomény ovlivňující společenství během války, tvorby válečné identity a vystupování bojujících skupin a rovněž dopady válečného běsnění na chování jak společenství, tak i jednotlivců. Kurz klade důraz na rozbor některých stěžejních aspektů antropologie války a jejich vliv na proměnu válkou postižených exjugoslávských společenství.

Harmonogram přednášek:

1) „Přepočítávání mrtvých“ – nacionalistická propaganda v 80. letech v socialistické Jugoslávii

2) „Na okraji propasti“ – ústavní rozklad federativní Jugoslávie

3) Občanské války či agrese? Etnická čistka či genocida? Charakter válek v bývalé Jugoslávii a jejich interpretace.

4) Násilí ve válkách v bývalé Jugoslávii: působení paramilitárních skupin ve válečných konfliktech, dobrovolníci z ex-jugoslávských zemí a internacionalizace válek

5) Válka v Chorvatsku a její interpretace

6) Válka v Bosně a Hercegovině a její interpretace

7) Důsledky válek: poválečná rekonstrukce, usmíření, budování míru + vyhodnocení esejů zpracovaných na téma „Vybrané aspekty válek v bývalé Jugoslávii“

Garant kurzu: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

VÝUKOVÝ DEN středa

Zahraniční dokumentární film - filmová odpovědnost za svět - ZIMNÍ SEMESTR

Kurs se soustředí na evropský a americký dokumentární film a jeho způsoby nahlížení světa a jeho problémů v průběhu historie. Představí tři otce dokumentu Roberta Flahertyho, Dzigu Vertova a Johna Griersona s jejich přístupy, bude reflektovat úlohu politické propagandy Hitlerovy filmařky Leni Reifenstahlové, a seznámí posluchače s vlivy, trendy a základními díly dokumentaristického boomu 60. let ve Francii, Velké Británii a USA. Přiblíží nejen tvůrčí postupy a nové vyjadřovací možnosti filmařů, ale i témata, která desetiletí od 60. let do současnosti přinesla (např. v období perestrojky ve východním bloku a rozpadem Sovětského svazu, v USA v souvislosti s jadernou válkou, apod.). Součástí kurzu budou ukázky ze základních děl zahraniční dokumentární tvorby. Lektorem kurzu je dokumentarista, ale i autor mnoha historických a teoretických publikací o dokumentu M. Štoll.

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

VÝUKOVÝ DEN pátek 11:00 - 12:30 hod.

Země mezi Ruskem a Západem: sanitární kordon nebo tranzitní brána do Ruska? - LETNÍ SEMESTR

Historicky zaměřený kurz přibližuje „stýkání a potýkání“ národů a států od Finska po Polsko na ose mezi Ruskem a střední Evropou V širokém časovém záběru od 19. století věnuje pozornost formování moderních evropských národů v ruském západním pohraničí, rozpadu carského Ruska a charakteru vztahů mezi novými státy a Sovětským svazem až do jeho rozpadu. Vysvětluje, jak se na přelomu 20: a 21. století utvářely nikoli bezkonfliktní vztahy mezi Ruskou federací a státy, které po vstupu do EU posunuly její hranici na východ.

Garant kurzu: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

VÝUKOVÝ DEN úterý 14,00-15,30