Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku na FSV UK

Fakulta sociálních věd UK má již více než dvacetiletou zkušenost s organizací a výukou kurzů Univerzity třetího věku (U3V). Od dřívější formy pouze jednotlivých kurzů přešla fakulta v akademickém roce 2011/2012 k realizaci uceleného sociálněvědně orientovaného  programu složeného z kurzů, které reprezentují jednotlivé obory rozvíjené fakultou. Program je strukturován jako cyklus přednášek se sociálněvědním zaměřením a s flexibilní nabídkou samostatných kurzů a pevně stanovenými podmínkami studia. U3V na FSV UK se snaží být nejen vzdělávacím programem pro seniory, ale chce pro účastníky kurzů vytvořit i příjemné a důstojné univerzitní prostředí, které by jim dovolovalo samostatně rozvíjet své zájmy a dovednosti a prohlubovat znalosti a vědomosti.  Výuka většinou probíhá v posluchárnách budovy Hollar na Smetanově nábřeží nebo v moderním výukovém areálu Jinonice.

  • Na FSV UK lze v rámci Univerzity třetího věku navštěvovat jednotlivé kurzy, po jejichž absolvování obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.
  • Účastník může rovněž absolvovat celý program Základy společenských věd pro U3V (dále ZVS U3V). Program ZSV U3V je uskutečňován v českém jazyce, trvá šest semestrů a má podobu souboru tematicky provázaných kurzů. Účastník programu ZSV U3V není studentem podle Zákona č. 137/2016 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Na účastníka programu ZSV U3V se přiměřeně vztahují studijní a zkušební předpisy UK a FSV UK. Na závěr obdrží absolvent Osvědčení o absolvování programu, které je slavnostně předáváno v prostorách Karolina. Účastník, který aspiruje na absolvování celého programu ZSV U3V, musí každý semestr absolvovat minimálně jeden kurz z nabídky vypisované v rámci tohoto programu.
  • Všechny kurzy jsou jednosemestrální a v průběhu semestru se vždy uskuteční výuka sedmkrát v termínech oznámených před začátkem příslušného semestru. Pouze Filmový seminář a kurz Český hraný film v letech 1938-1945 se konají každý týden.

 

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny

Brožurka s nabídkou kurzů ke stažení

Brožurka pro ak. rok 2018/2019 (pdf)

Jak, kdy a kde podat přihlášku, způsob úhrady

Přijímání přihlášek na akademický rok 2018/2019 bude zahájeno 21. dubna 2018.  Od letošního roku se na kurzy Univerzity třetího věku můžete přihlásit on-line, bez nutnosti přihlášku posílat poštou nebo nosit osobně na studijní oddělení. Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete níže pod informacemi o příslušném kurzu. Nadále však budeme přijímat i přihlášky na papírových formulářích. Papírovou přihlášku (přihláška ZDE) vyplňte a zašlete poštou či prostřednictvím podatelny budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, na studijní oddělení, případně přineste osobně Mgr. Denise Šmejkalové do kanceláře 205. 

Uzávěrka přihlášek na zimní semestr 2018/2018: 18. září 2018. 

Uzávěrka přihlášek na letní semestr 2018/2019: 31. ledna 2019.

Poplatek ve výši 300 Kč za jednosemestrální kurz je možné uhradit:

* bankovním převodem na účet Komerční banky, číslo účtu: 85033011/0100, variabilní symbol se skládá z čísla  700 135 a z čísla kurzu, např. pro kurz Média zblízka je v. s. 7001358, pro kurz Vzdálené horizonty 70013515. Číslo kurzu naleznete níže v nabídce kurzů.  

Aby bylo možné Vaši platbu identifikovat, doplňte do poznámky pro příjemce jméno osoby, za kterou platíte. 

 

hotově či kartou v pokladně budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, přízemí, dveře č. 7.

Poplatek uhraďte až poté, co Vám e-mailem nebo telefonicky potvrdíme, že se do kurzu přihlásil minimální počet účastníků a bude skutečně otevřen. 

Doklad o zaplacení kurzu uchovejte pro případnou kontrolu. .

Kurzy probíhají v zimním i letním semestru, v rozsahu minimálně 7 lekcí (1 lekce = 80 minut).

Přihláška ke studiu programu celoživotního vzdělávání - U3V

Přihláška ke stažení (pdf)

Další kontakty

Termíny a průběh výuky

Vždy je potřeba zajistit alespoň minimální počet účastníků, aby mohl být kurz otevřen.

V případě, že nebude kurz z kapacitních, technických či jiných otevřen, obdržíte o tom zprávu e-mailem.

ZA TUTO SITUACI NENESE REFERENTKA ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.

V takovém případě Vám poplatek bude vrácen převodem na uvedený bankovní účet, o vrácení poplatku požádejte.

NABÍDKA KURZŮ NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Zimní semestr (říjen 2018 - leden 2019)

Etika ve filmu

Garant kurzu: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.

Obsah kurzu: Cílem kurzu je prostřednictvím děl světové i české kinematografie představit vybrané filmy, které studentům nabídnou možnost konfrontace základních mravních principů, které provázejí člověka na jeho životní cestě. Filmy obvykle poukazují na etickou, filosofickou nebo náboženskou problematiku. Student bude mít možnost seznámit se se základními etickými formulacemi a pojmy. Psaná reflexe a společná diskuze účastníků kurzu prohloubí jejich vnímání jednotlivých témat, a tak se stanou způsobilými aktéry debat a případného dobře připraveného formulování názorů k celospolečenským tématům a událostem.

Zakončení: Účastník kurzu průběžně píše svoje reflexe k jednotlivým zhlédnutým filmům a aktivně se účastní diskuze.

Rozvrh: čtvrtek 15.30 - 17.30 (POZOR, ZMĚNA ČASU - původně 14:00 – 15:30)

Číslo kurzu: 1

Elektronická přihláška  

 

Filmový seminář I.

Garant kurzu: doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Obsah kurzu: Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky a recenze. Výuka probíhá formou filmových projekcí s úvodními přednáškami.

Zakončení: recenze vybraného díla

Rozvrh: úterý od 17:30  nebo od 20:00 (preferovaný čas sdělte e-mailem referentce pro U3V)

Číslo kurzu: 2

Elektronická přihláška

 

Francie blízká i vzdálená I.: Bretaň a Gaskoňsko - OBSAZENO

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Obsah kurzu: Dějiny různých francouzských regionů jsou nesporně poutavým příběhem spojování a konfliktů různých zájmů v jednotný celek, jehož současná podoba zaznamenává výraznou proměnu. Posilování regionálních zájmů již dospělo do stádia, že dvě století od Francouzské revoluce kladoucí důraz na unitarismus se francouzští politici přiklonili k přijetí decentralizovaného modelu vládnutí. Jedná se o ústavní přiznání skutečnosti, že Francie není a přes veškeré snahy nikdy nebyla vnitřně zcela jednotná.

Cílem kurzu bude přiblížit zájemcům dva významné regiony – Bretaň a Gaskoňsko, jejich dějiny i současnost a seznámit se nejen s významnými událostmi, které přispěly k uchování regionálních odlišností, ale i ty, které měly posílit vnitrostátní jednotu. Průvodci po této cestě Francií budou nejen významné osobnosti politického života, ale i malíři, literáti či vědci, jejichž regionální působení zůstává mnohdy skryto.

Zakončení: diskuze k probranému tématu

Rozvrh: pátek 9:30-11:00 (POZOR, ZMĚNA ČASU, původně 10:00 - 11:30)

Číslo kurzu: 3

Elektronická přihláška

 

Historie české sportovní žurnalistiky v rozhlase a televizi - kurz zrušen

Garanti kurzu: Mgr. Marta Chladová, Mgr. Veronika Macková

Obsah kurzu: „Haló, haló, zde hřiště Slavie na Letné. U mikrofonu redaktor Laufer.“ Hlásil se od mikrofonu legendární sportovní novinář, který byl průkopníkem sportovní rozhlasové žurnalistiky. Sportovní redaktoři Radiojournalu posluchačům zprostředkovávali sportovní zážitky již od roku 1924. Právě sport byl v rozhlase často hybatelem programových i technických změn. Například sportovní reportáže a živé přenosy byly zprvu velkou výzvou, nakonec však obrovským rozhlasovým úspěchem. Kurz přiblíží důležité události československé sportovní rozhlasové žurnalistiky 20. století. Přednášky o televizní sportovní žurnalistice se zaměří na Československou (Českou) televizi, kde vznikla redakce sportu v roce 1956. Sportovní redaktoři a kameramani již od počátku svými dobrými nápady nahrazovali zastaralou techniku, a tento neotřelý způsob práce byl počátkem prestižní československé/české přenosové školy, o které se mluvilo i v zahraničí. Přestože se všechno dělalo tzv. na koleni, televizní sportovní zpravodajství mohlo směle konkurovat nejkvalitnějším výstupům zahraničních televizí. Kurz pokryje vývoj sportovní televizní žurnalistiky včetně posledních změn spojených s nástupem digitalizace a internetu. Hostem kurzu bude Otakar Černý, dlouholetý šéfredaktor Redakce sportu ČT.

Zakončení: Kurz bude zakončen sepsáním eseje v délce 3 – 5 stran na téma Sportovní přenos, na který nezapomenu.

Rozvrh: středa 10:30 – 12:00

Číslo kurzu: 4

Elektronická přihláška

 

Jak to ti rozhlasoví a televizní moderátoři dělají?

Garant kurzu: PhDr. Josef Maršík, CSc.

Obsah kurzu: Teoretická část kurzu bude zaměřena na seznámení účastníků s hlavními zásadami interpretace zpravodajských a publicistických textů na rozhlasový mikrofon a před televizní kamerou. Praktická část bude probíhat v rozhlasovém a televizním studiu katedry žurnalistiky IKSŽ. Věnována bude přednesu vlastních a cizích textů na mikrofon a před kamerou, krátkému zpravodajskému vystoupení, besedě a improvizovanému rozhovoru. Zvláštní pozornost bude zaměřena na zvýšení úrovně kultury řeči. Součástí kurzu bude též exkurze na vybrané pracoviště Českého rozhlasu spojená s besedou s vedoucím pracovníkem o aktuální problematice současné rozhlasové tvorby.

Zakončení: splnění zadaných praktických úkolů

Rozvrh: pátek 12:30 – 14:00

Číslo kurzu: 5

Elektronická přihláška

 

Kurz práce s PC základní

Garant kurzu: Bc. Dušan May

Obsah kurzu:

1. Seznámení s počítačem (úvodní slovo, rozdání loginů, práce s myší)

2. Práce se soubory a adresáři (tento počítač, vytvářet adresáře)

3. a 4. WordPad (word), (psaní, formátování, kopírování textu), kopírování a tvorba souborů…

5. Internet + email

6. MS excel, dotazy

7. závěrečný test

Zakončení: písemný test

Rozvrh: čtvrtek 12:00 – 14:00

Číslo kurzu: 6

Elektronická přihláška

 

Matematika a Mona Lisa – aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?

Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Obsah kurzu: Motto:

Řekne-li ti někdo, že si neumí představit,

že by to či ono mohlo být nějak jinak,

není to proto, že by to tak nemohlo být,

je to jen nedostatek představivosti.

Karl Popper

Je domněnka, že moderní věda začíná v renesanci a že Leonardo da Vinci stál u její kolébky, viz Bülent Atalay: Matematika a Mona Lisa – Umění a věda Leonarda da Vinci, opravdu namístě? Od doby Leonarda da Vinci jsme ušli pořádný kus cesty a průvodci nám byli velikáni jako Tycho de Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, ale také Bohuslav Balbín, Bernard Bolzáno a mnozí další. Na začátku budování moderní vědy byla idea nahradit dogma raciem (my Češi bychom řekli zdravým rozumem), ale možná se ukázalo, že to nestačí nebo naopak je to příliš ambiciózní nápad – možná jsme se měli vypravit nějakým „opačným směrem“ (jak kdysi napsal Josef Nesvadba: Výprava opačným směrem). Toto povídání nebude vědecké, ale bude o vědě, tak jak ji (téměř jistě) neznáte. Bude o zázracích i podvodech s čísly, bude o tom, co věda umí a jaké má limity, bude to o mýtech ve vědě (např. o tom, jak náš sen o objektivitě dostal trhliny, viz Ilya Prigogine: Only an Illusion: Jen iluze), o mýtech o vědě a vědcích a o mýtech obecně. Nebude to učesané, ale spíše od všeho trochu. Vyprávět Vám to bude matematik-statistik, kterého 20 let mezi společenskými vědci nesmírně obohatilo a chce se o to s Vámi podělit.

Zakončení: krátká esej na libovolné téma

Rozvrh: středa 11:00 - 12:30

Číslo kurzu: 7

Elektronická přihláška

 

Média zblízka - OBSAZENO

Garant kurzu: PhDr. Radim Wolák

Obsah kurzu: Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Zakončení: závěrečná debata u kulatého stolu

Rozvrh: pátek 12:30 – 14:00

Číslo kurzu: 8

Elektronická přihláška

 

Mobilní technologie I. 

Garanti kurzu: Patrik Gottfried, David Mareš

Obsah kurzu: Předmět přináší základní přehled aktuálních mobilních technologií. Podrobněji se věnuje základům práce s operačními systémy Android a Windows (8.1, 10). Cílem předmětu je rozšířit studentům praktické znalosti mobilních zařízení.

Osnova přednášek:

1. Úvod – základní pojmy, seznámení s vlastním mobilním telefonem

2. Základy nastavení mobilního zařízení

3. Obchod Play, Store – výběr a instalace aplikace

4. Sociální sítě – Facebook, Twitter, Google+

5. Práce s mobilní verzí aplikací Word, Excel

6. Cloud (Google Drive, OneDrive) a otázky zabezpečení

7. Závěr

Zvláštní podmínky a podrobnosti: Student by měl vlastnit chytré mobilní zařízení

Zakončení: závěrečný test

Rozvrh: čtvrtek 14:00 – 16:00

Číslo kurzu: 9

Elektronická přihláška

 

Nejčtenější američtí spisovatelé do roku 1945

Garant kurzu: PhDr. Jiří Hanuš

Obsah kurzu: V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké literatury první poloviny 20. století. Autory takzvané „ztracené generace“, Ernesta Hemingwaye, Francise Scotta Fitzgeralda, a Johna Dos Passose. Samozřejmě nemůžeme pominout představitele amerického Jihu a pravděpodobně největšího amerického autora 20. století Williama Faulknera. Seznámíme se také se sociální kritikou Johna Steinbecka a s pohledem na americkou společnost z pera černošské spisovatelky Zory Neal Hurstonové.

Zakončení: seminární práce

Rozvrh: úterý 11:00 - 12:30 (POZOR, ZMĚNA ČASU - původně 10:00 - 11.30)

Číslo kurzu: 10

Elektronická přihláška

 

Populismus v současné Evropě - kurz zrušen

 Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík

Obsah kurzu: Kurz se zabývá fenoménem současných populistických hnutí v Evropě a jejich volebním úspěchem. Rozebrány budou program a rétorika jednotlivých charismatických lídrů s důrazem na české prostředí a na další významná hnutí v Evropě (např. Itálie, Francie, Nizozemí). Vysvětleny budou příčiny jejich úspěchu, a zda představují riziko pro současné evropské demokracie, či jde naopak o samoozdravný proces demokracie.

Zakončení: esej

Rozvrh: čtvrtek 11:00 – 12:30

Číslo kurzu: 11

Elektronická přihláška

 

Seminář výtvarného umění I. - OBSAZENO

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav (výběr dle aktuální nabídky a zájmu studentů) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí, které budou k těmto výstavám publikovány. Cílem kurzu je představit výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií a periodik zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů.

Zakončení: diskuze

Rozvrh: pátek

Číslo kurzu: 12

Elektronická přihláška

 

Umění mimoevropských civilizací

Garant kurzu: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Obsah kurzu: Výtvarné dědictví kultur Asie a předkolumbovské Ameriky je na Západě stále poměrně málo známé a je často zařazováno do etnografických bádání. Nedoceňuje jinou estetiku mnohdy monumentálních výtvorů, které se mohou plně měřit se slavnými díly antiky nebo renesance. Cyklus si klade za cíl překonat bariéry ve vnímání umění vzdálených kultur a přinést posluchačům nejen znalosti, ale také vizuální zážitky. Na encyklopedicky utříděném obsáhlém obrazovém materiálu ukáže přednášející nesmírné bohatství výtvarné kultury Asie a Ameriky. Posluchači kurzu získají přehled o jednotlivých slohových obdobích, jejich charakteristických výtvarných prvcích i nejvýznamnějších lokalitách a památkách.

1. Starověký Irán

2. Indie milionů bohů

3. Říše Khmerů (Kambodža)

4. Umění staré Jávy (Indonésie)

5. Čína posledních dvou dynastií císařů

6. Indiánské kultury středního Mexika

7. Mayové v Mexiku, Guatemale i Hondurasu

Zakončení: test

Rozvrh: středa 12.30 - 14.00 (POZOR, ZMĚNA ČASU - původně 9.30 - 11.00) 

Číslo kurzu: 13

Elektronická přihláška

 

„Vulgární“ a „bulvární“ Bůh (Mediální politika podle Krista)

Garant kurzu: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.

Obsah kurzu: Cílem kurzu je nabídnout studentům orientaci v předkládaném tématu. Studenti se seznámí se základními pojmy a terminologií v náboženské oblasti i v oblasti mediální nauky. Kurz vede Karol Lovaš. Je legendou rozhlasového zpravodajství slovenského soukromého Rádia Twist, které v polovině 90 let 20. století, v období tzv. “mečiarismu” bylo nejposlouchanějším rozhlasovým zpravodajstvím v zemi. V roce 1996 získal Karol Lovaš jako spoluautor a moderátor Žurnálu Rádia Twist cenu slovenského Literárního fondu. V roce 1999 byl válečným rozhlasovým reportérem v bývalé Jugoslávii. Jeho přímé komentování zatýkání expremiéra Vladimíra Mečiara v roce 2000 převzala na své stránky americká CNN. V roce 2011 absolvoval Lovaš studium Katolické teologie na Karlově univerzitě. Je katolickým řeholním knězem – premonstrátem. Napsal několik knížek s duchovní tématikou, které vyšly ve slovenském vydavatelství Cathedra: Boží šašo, Kto sa chce naučiť bicyklovať, musí aj padnúť, Náš Boh nosí zásteru, Pojedači Boha. V českém jazyce vyšla v roce 2016 jeho kniha: Já, neposlušné dítě. Je autorem knižních rozhovorů se třemi slovenskými prezidenty – Michalem Kováčem, Rudolfem Schusterem a Ivanem Gašparovičem. Aktuálně pracuje na knižní podobě rozhovorů s Alojzem Lorencem – posledním šéfem československé Státní bezpečnosti. Do vydání rovněž připravuje titul: “Vulgární” a “bulvární” Bůh (Mediální politika podle Krista). Na Institutu mediálních studií a žurnalistiky přednáší Karol Lovaš rozhlasovou žurnalistiku.

Zakončení: diskuze

Rozvrh: čtvrtek 11:00 - 12. 30 (POZOR, ZMĚNA ČASU - původně 10:00 – 11:30)

Číslo kurzu: 14

Elektronická přihláška

 

Vzdálené horizonty - OBSAZENO

Garant kurzu: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Obsah kurzu: Cyklus provede posluchače zajímavými místy naší planety pohledem cesto­vatele a přírodovědce. Představí hory, pouště, řeky, sopky, vodopády i lidi žijící u nich na 3 kontinentech. Utříděné prezentace s původními fotografiemi, videi i autorským komentářem se opírají o desítky cest vyučujícího. Cyklus přiblíží rozmanité exotické krajiny, živou přírodu, unikátní přírodní jevy, různá etnika a jejich kultury, ale také různé problémy, se kterými se dnešní svět potýká.

1. Na řekách Střední Ameriky (Belize, Guatemala, Mexiko)

2. Příroda čínského Sečuánu

3. Jižní Korea – treky a Buddhové

4. Hory v Arménii

5. Sopky Střední Ameriky a Indiáni pod nimi (Guatemala, Salvador)

6. Iránské hory a pouště

7. Na velbloudu Thárskou pouští (Indie)

Zakončení: esej

Rozvrh: středa 11.00 – 12.30

Číslo kurzu: 15

Elektronická přihláška

 

Západ a Východní Evropa v roce 1989 - kurz zrušen

Garant kurzu: PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D.

Obsah kurzu: V přednášce budeme hovořit o tom, jak byla Západem, v čele s USA, v té době vnímána Východní Evropa. Co pro něj znamenaly změny, k nimž došlo během “zázračného roku” 1989, v čem na ně byl či nebyl připraven a proč? Zajímat nás budou i reakce klíčových západních politiků. Jak se rozhodovali, v čem je ovlivňoval širší mezinárodní kontext studené války, vnitropolitická situace v jejich zemích nebo vlastní životní zkušenosti, zdravotní stav, osobní vlastnosti či nevraživosti. Prozkoumáme rovněž jejich reakce na působení sovětské propagandy. Z této perspektivy nás budou zajímat vůdčí politické osobnosti Západu, jako prezident Ronald Reagan nebo britská premiérka Margaret Thatcherová. Jak se vyvíjel Reaganův pevný postoj vůči SSSR a jakým úskalím musel v této souvislosti čelit i ve svém bezprostředním okolí a jak na stejné výzvy reagoval jeho viceprezident a nástupce George Bush starší. U britské premiérky a západoevropských politiků se budeme zabývat i tím, jak jejich reakce ovlivnily proces sjednocování Německa a související jednání se Sovětským svazem, včetně některých otázek dnes tak často ruskou propagandou připomínaných v souvislosti s pozdějším rozšířením NATO na východ.

Zakončení: písemná práce

Rozvrh: pátek: 12:30 – 14:00

Číslo kurzu: 16

Elektronická přihláška

 

Český dokumentární film – historie, osobnosti, témata, přístupy

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz nabízí základní vhled nejen do historie českého dokumentárního filmu, ale v sedmi tematických řezech představí dokument jako tvůrčí disciplínu, která je schopna reflektovat realitu z mnoha úhlů.

Plán přednášek s ukázkami filmů:

1. Genius loci – od popisu k vyjádření (Jan Kříženecký, Hanzelka + Zikmund, Věra Chytilová, Jan Špáta)

2. Výjimečné okamžiky – být u velkých dějin (Karel Vachek, Václav Táborský, Pavel Koutecký)

3. Výjimečné okamžiky – od rodinného alba k výpovědi (Jan Šikl, Jan Špáta, Zdeněk Bričkovský)

4. Zobrazení člověka – sonda nebo pomník? (Pavel Koutecký, Evald Schorm, Drahomíra Vihanová, Helena Třeštíková)

5. Práce a činnosti – dřina nebo poezie? (Jiří Lehovec, Karel Plicka, Jan Calábek, Martin Slivka)

6. Společnost a její problémy – může film i pomoci? (Kurt Goldberger, Vít Olmer, Fero Fenič, Olga Sommerová, Filip Remunda a Jan Klusák)

7. Filmaři – kdo jsou ti za kamerou?

Přednášky jsou doplněny ukázkami z české tvorby v průběhu celé její existence a umožní znovu zažít setkání s politickými i kulturními osobnostmi 60. let, cítit znovu onu rozjitřenou atmosféru té doby, zamýšlet se nad možnostmi filmového uchopení tématu Prahy, vidět slovenské lidové kroje nebo být svědky toho, co se dělo, když byli Margaret Thatcherová, Helmuth Kohl, Michail Gorbačov a George Bush v Praze dekorováni státním vyznamenáním? Lektorem kurzu je dokumentarista, ale i autor mnoha historických a teoretických publikací o českém dokumentu M. Štoll.

Rozvrh: pátek 9:30 – 11:00

Číslo kurzu: 17

Elektronická přihláška

 

Zahraniční dokumentární film – filmová odpovědnost za svět

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz se soustředí na evropský a americký dokumentární film a jeho způsoby nahlížení světa a jeho problémů v průběhu historie. Představí tři otce dokumentu Roberta Flahertyho, Dzigu Vertova a Johna Griersona s jejich přístupy, bude reflektovat úlohu politické propagandy Hitlerovy filmařky Leni Reifenstahlové, a seznámí posluchače s vlivy, trendy a základními díly dokumentaristického boomu 60. let ve Francii, Velké Británii a USA. Přiblíží nejen tvůrčí postupy a nové vyjadřovací možnosti filmařů, ale i témata, která desetiletí od 60. let do současnosti přinesla (např. v období perestrojky ve východním bloku a rozpadem Sovětského svazu, v USA v souvislosti s jadernou válkou, apod.). Součástí kurzu budou ukázky ze základních děl zahraniční dokumentární tvorby.

Plán přednášek s ukázkami filmů:

1. Počátky a stavební kameny R. Flahertyho a D. Vertova (Francie, USA a SSSR do pol. 30. let)

2. Avantgardní hledání formy a smyslu – ve službách rytmu, krásy a Hitlera (20. a 30. léta Francie, Německo)

3. Důraz na obsah – sociální realita a 2. světová válka (Francie, Holandsko a Velká Británie 30. let a poloviny 40. let)

4. Zpět k poezii života a životu samotnému (od poloviny 40. let do začátku 60. let)

5. Free Cinema, Cinema Verité a observational films (60. léta)

6. Další funkce dokumentu 70. a 80. let

7. Přelom milénia – síla mainstreamu (90. léta a první desetiletí 21. století)

Lektorem kurzu je dokumentarista, ale i autor mnoha historických a teoretických publikací o dokumentu M. Štoll.

Rozvrh: pátek 11:00 – 12:30

Číslo kurzu: 18

Elektronická přihláška

 

Oral history – pamětníci místo letopočtů - kurz zrušen 

Garant kurzu: Mgr. Lucie Römer

Obsah kurzu: Informace o světě kolem nás i naší historii bývají často zaměřeny na čísla, roky a nekonečné seznamy pojmů. Budí ale jen výuka tvrdých dat zájem se světem kolem sebe aktivně zabývat? Že existují i jiné modely výuky má ukázat kurz „Oral History – pamětníci místo letopočtů”.

Orální historie je jednou ze základních možností, jak se něco dozvědět o dějinách i současnosti. Tato metoda historiků i novinářů je založena na volném hovoru pamětníků.

Dějiny mohou ožít. Studenti si na základě konkrétních příkladů osvojí základy vedení rozhovoru s pamětníky. Dozví se, jak se na rozhovor co nejlépe připravit, jak ho strukturovat, s jakými formálními výzvami počítat a jak to udělat, aby výsledný rozhovor nedělali ,,jen do šuplíku”.

Sami si tuto metodu s pamětníkem také vyzkouší, a to jak ve skupině, tak na vlastní pěst.

Zakončení: zpracování samostatného nebo skupinového rozhovoru s pamětníkem

Rozvrh: čtvrtek 10:00 – 11:30

Číslo kurzu: 19

Elektronická přihláška

 

Tvůrčí dílny digitální fotografie I 

Garant kurzu: Mgr. Sandra Štefaniková

Obsah kurzu: Cílem semináře je zvládnutí technických a základních tvůrčích postupů digitální fotografie. Posluchači si osvojí zacházení s digitálním fotoaparátem a základní dovednosti pro práci v softwaru určenému k zpracování fotografií, např. Lightroom, Photoshop apod. Důraz bude kladen na produkci fotografií i na jejich rozbor. Mimo dobu výuky budou studenti plnit dílčí úkoly, na nichž si procvičí technické a estetické dovednosti. Během seminářů budou výstupy dílčích úkolů podrobeny analýze a kritické diskuzi.

Tematické okruhy:

8. Technické základy fotografie. Princip fotografického zobrazení skutečnosti. Fotoaparát, jeho funkce a složení. Druhy fotografických přístrojů. Fotografické příslušenství.

9. Základy snímkové techniky. Základy obrazové kompozice.

10. Digitální zobrazení vs. klasická fotografie.

11. Pozitivní proces: Technika pozitivního procesu. Kontakty a zvětšeniny. Možnosti ovlivnění kvality zvětšeniny.

12. Praktická cvičení

13. Laboratorní práce, rozbory snímků.

14. Technické principy, úpravy obrazu (retušování, úpravy barev)

15. Základy fotografické kompozice.

16. Světlo, druhy, charakter.

Zakončení: esej

Rozvrh: úterý 13:00 – 14:30

Číslo kurzu: 20

Elektronická přihláška

 

Současná čeština v praxi a médiích

Garant kurzu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti. 

Zakončení: průběžné plnění zadaných úkolů a závěrečný test

Rozvrh: pátek 9:30-11:00

Číslo kurzu: 21

Elektronická přihláška

 

Kurz sebeobrany: manipulace v médiích - kurz přesunut z letního semestru 2018/2019

Garant kurzu: Mgr. Lucie Römer

Obsah kurzu: Šmejdi. Skrytá reklama. Product Placement. Fake news. Manipulací v médiích se to jen hemží. Ne vše je ale manipulace. Jak manipulaci v médiích poznat? Komu slouží? Jak vzniká? A jak předcházet tomu, aby se člověk stal její obětí?

Na konkrétních příkladech z tištěných i audiovizuálních médií se bude tento ineraktivně laděný kurz snažit vybavit jeho účastníky nastraženýma ušima, lupou pro rozpoznání toho, zda jimi daná reportáž či zpráva skutečně manipuluje, preventivními opatřeními pro případ, že by je média někdy oslovila, a ostrými náboji, kdyby se snad obětí manipulace stali přímo oni.

Zakončení: seminární práce

Rozvrh: čtvrtek 13:00 – 14:30

Číslo kurzu: 35

Elektronická přihláška

 

Letní semestr (únor - květen 2019)

Český hraný film v letech 1938–1945

Garant kurzu: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz se zaměří na český hraný film v období let 1938-1945. Tematika protektorátní české kinematografie je v posledních letech v médiích dost frekventovaná (publikování memoárových knih, otázka poválečného projednávání protektorátní činnosti, seriál České televize Bohéma). Úvodní přednášky se zaměří na období pomnichovské druhé republiky, kdy i oblasti kinematografie se týkala vlna vypjatého nacionalismu a antisemitismu. Větší část přednášek bude věnována hranému protektorátnímu českému filmu. Posluchači se seznámí se změnami majetkové struktury a s organizačním zázemím českého filmu (přednášející zde bude vycházet z archivních výzkumů). Na příkladech výrazných osobností (režiséři, herci, producenti) bude možné dokumentovat situaci filmařů v období protektorátu. V rámci přednášek budou prezentovány informace o filmech natáčených v době protektorátu (okolnosti jejich vzniku, dobové přijetí, umělecké kvality). Výuka bude doplňována ukázkami z českých filmů.

Zakončení: rozprava o vybraných filmech sledovaného období

Rozvrh: pátek 14:00–15:30

Číslo kurzu: 22

Elektronická přihláška

 

Filmový seminář II.

Garant kurzu: doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Obsah kurzu: Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky a recenze. Výuka probíhá formou filmových projekcí s úvodními přednáškami.

Zakončení: recenze vybraného díla

Rozvrh: úterý od 17:30  nebo od 20:00 (preferovaný čas sdělte e-mailem referentce pro U3V)

Číslo kurzu: 23

Elektronická přihláška

 

Francie blízká i vzdálená II.: Provence a Okcitánie

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Obsah kurzu: Kurz navazuje na kurz Francie blízká i vzdálená I. a provede zájemce o Francii dějinami i současností dvou historických oblastí jižní Francie, které tvoří v současnosti dva jihofrancouzské regiony, a to Provence a Okcitánie (tento nový region vznikl v rámci změn v regionální struktury Francie v roce 2016). I v letním semestru se kurz zaměří nejen na důležité historické události, které jsou s danými regiony spjaty, byť jejich vliv byl teritoriálně mnohem širší (například příběh katarů), ale i na osobnosti jako byl spisovatel a zakladatel okcitánského hnutí Frédéric Mistral či Jean-François Champollion, jemuž patří prvenství při rozluštění hieroglyfů.

Zakončení: diskuze k vybranému tématu

Rozvrh: pátek 10:00-11:30

Číslo kurzu: 24

Elektronická přihláška

 

Kurz práce s PC – pokročilý

Garant kurzu: Bc. Dušan May

Obsah kurzu: Anotace a osnova přednášek:

1. Úvod a opakování Word( úvodní slovo, rozdání loginů, opakování)

2. Word ( hlouběji formátování, styly, nástroje, tvorba tabulek, kreslení)

3. Excel (základy + provázanost word excel)

4. PowerPoint (základy)

5. Internet

6. Internet + e-mail + ICQ + Skype

7. Opakování

Zakončení: test

Rozvrh: čtvrtek 12:00 – 14:00

Číslo kurzu: 25

Elektronická přihláška

 

Mobilní technologie II.

Garanti kurzu: Patrik Gottfried, David Mareš

Obsah kurzu: Předmět přináší prohloubení znalostí mobilních technologií. Detailněji se věnuje práci s operačními systémy Android a Windows (8.1, 10). Cílem předmětu je rozšířit studentům praktické znalosti mobilních zařízení.

Osnova přednášek:

1. Úvod – zopakování základních znalostí o mobilních zařízeních – hardware (včetně příslušenství) a software

2. Komunikace – Postupy pro propojení mobilního zařízení s PC, TV, quadroptérou, kamerou, meteostanicí a připojení k internetu

3. Aplikace I. – výběr nejlepších aplikací a možnosti zakoupení hudby, filmů, e-knih

4. Aplikace II. – výběr nejlepších aplikací a možnosti zakoupení hudby, filmů, e-knih

5. Sociální sítě – používáme denně Facebook, Google+, Twitter, Skype a další

6. Zálohování a bezpečnost – doporučení pro správné zálohování aneb fotografie z dovolené znovu nepořídíme

7. Závěr

Zvláštní podmínky a podrobnosti:

• Student by měl vlastnit chytré mobilní zařízení.

• Sociální sítě – Facebook, Twitter, Google+

• Práce s mobilní verzí aplikací Word, Excel

• Cloud (Google Drive, OneDrive) a otázky zabezpečení

Zakončení: závěrečný test

Rozvrh: čtvrtek 14:00 – 16:00

Číslo kurzu: 26

Elektronická přihláška

 

Nejčtenější američtí spisovatelé 2. poloviny 20. století

Garant kurzu: PhDr. Jiří Hanuš

Obsah kurzu: V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například významná jižanská povídkářka Flannery O’Connorová, autor proslulé Lolity Vladimir Nabokov, význační židovští spisovatelé Saul Bellow a Philip Roth, „Mozart amerického románu“ John Updike, první Afroameričanka vyznamenaná Nobelovou cenou Toni Morrisonová, skvělá prozaistka Joyce Carol Oatesová, i u nás dobře známí romanopisci John Irving a Tom Robbins. U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Zakončení: seminární práce

Rozvrh: úterý 10:00 – 11:30

Číslo kurzu: 27

Elektronická přihláška

 

Proměny žurnalistiky od dob vzniku internetu do současnosti

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků

Obsah kurzu: Na počátku stály pokusy se vzájemným propojováním počítačů do sítě a v současné době internet představuje nástroj, který lidstvo dennodenně využívá. I vývoj komunikace úzce souvisí s vývojem technologií, které umožňují, nebo přinejmenším usnadňují přenos sdělení. Komunikace se v současné době opírá o využívání jak technologických novinek, tak již zaběhlých prostředků, díky čemuž vedle sebe koexistují média tištěná a elektronická. Vývoj médií v posledním desetiletí 20. století, ale především v prvním desetiletí 21. století výrazně ovlivnilo právě zprovoznění a následné rozšíření sítě internet. Cílem kurzu bude posluchačům přiblížit, jaké proměny se odehrály a stále odehrávají v oblasti žurnalistiky a jaké důsledky lze pozorovat v mediálních organizacích z hlediska ekonomické a profesní roviny jejich fungování.

Zakončení: esej na téma Vlastní zkušenosti s novými médii

Rozvrh: pondělí: 14:00 – 15:30

Číslo kurzu: 28

Elektronická přihláška

 

Přistěhovalci v Evropě. Představují hrozbu?

Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík

Obsah kurzu: Kurz se zabývá současným fenoménem migrace na evropský kontinent. Rozebrána bude situace v zemích, odkud do Evropy proudí nejvíce uprchlíků, jejich hlavní migrační trasy a způsoby jakými se dostávají na náš kontinent. Důraz bude kladen na jejich následnou asimilaci v cílových zemích, a jaké tento proces přináší výzvy a problémy. Zmíněna bude také situace v České republice a využívání pracovní migrace z východních zemí. Cílem kurzu je seznámit účastníky s hlavními problémy, které migrace v současnosti představuje pro evropské země a jejich hodnoty a jaké naopak vytváří pozitivní efekty.

Zakončení: esej

Rozvrh: čtvrtek 11:00 – 12:30

Číslo kurzu: 29

Elektronická přihláška

 

Seminář výtvarného umění II. - OBSAZENO

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav (výběr dle aktuální nabídky a zájmu studentů) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí, které budou k těmto výstavám publikovány. Cílem kurzu je představit výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií a periodik zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů.

Zakončení: diskuze

Rozvrh: pátek

Číslo kurzu: 30

Elektronická přihláška

 

Tvůrčí psaní

Garant kurzu: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.

Obsah kurzu: Cílem kurzu je nabídnout studentům základní teoretické a praktické znalosti pro tvůrčí psaní. Kurz vede Karol Lovaš. Je legendou rozhlasového zpravodajství slovenského soukromého Rádia Twist, které v polovině 90 let 20. století, v období tzv. “mečiarismu” bylo nejposlouchanějším rozhlasovým zpravodajstvím v zemi. V roce 1996 získal Karol Lovaš jako spoluautor a moderátor Žurnálu Rádia Twist cenu slovenského Literárního fondu. V roce 1999 byl válečným rozhlasovým reportérem v bývalé Jugoslávii. Jeho přímé komentování zatýkání expremiéra Vladimíra Mečiara v roce 2000 převzala na své stránky americká CNN. V roce 2011 absolvoval Lovaš studium Katolické teologie na Karlově univerzitě. Je katolickým řeholním knězem – premonstrátem. Napsal několik knížek s duchovní tématikou, které vyšly ve slovenském vydavatelství Cathedra: Boží šašo, Kto sa chce naučiť bicyklovať, musí aj padnúť, Náš Boh nosí zásteru, Pojedači Boha. V českém jazyce vyšla v roce 2016 jeho kniha: Já, neposlušné dítě. Je autorem knižních rozhovorů se třemi slovenskými prezidenty – Michalem Kováčem, Rudolfem Schusterem a Ivanem Gašparovičem. Aktuálně pracuje na knižní podobě rozhovorů s Alojzem Lorencem – posledním šéfem československé Státní bezpečnosti. Do vydání rovněž připravuje titul: “Vulgární” a “bulvární” Bůh (Mediální politika podle Krista). Na Institutu mediálních studií a žurnalistiky přednáší Karol Lovaš rozhlasovou žurnalistiku.

Zakončení: průběžně psané reflexe k zadaným tématům

Rozvrh: čtvrtek 10:00 – 11:30

Číslo kurzu: 31

Elektronická přihláška

 

„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ a Pražské jaro 1968

Garant kurzu: PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D.

Obsah kurzu: Přednáška se zabývá postojem Západu v čele se Spojenými státy k Sovětskému svazu a Východní Evropě během uvolňování napětí v 60. a 70. letech 20. století, v době tzv. politiky détente. Tato politika měla svá pozitiva i negativa. Její negativní dopad si přiblížíme na příkladu československých událostí roku 1968. Zajímat nás bude jaké nálady tehdy převažovaly mezi západoevropskou veřejností, jaké priority měly Spojené státy a jak se to odrazilo v postojích vedoucích amerických a západoevropských politických představitelů k Sovětskému svazu a Východní Evropě. Zaměříme se i na to, proč tito představitelé reagovali na sovětskou invazi do Československa slabě opatrně, v čem z jejich pohledu ohrožovala další rozvoj vztahů mezi Východem a Západem a jak těchto postojů Sovětský svaz využíval pro své politické cíle.

Zakončení: písemná práce

Rozvrh: pátek 14:00 – 15:30

Číslo kurzu: 32

Elektronická přihláška

 

Historie televizního vysílání v českých zemích

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Příběh televizního vysílání se u nás netýká pouze Československé televize, začíná již ve 20. letech 20. století, kdy jsme patřili mezi rozhlasové velmoci. Jaká byla cesta našich pionýrů a propagátorů televize a jaké politické okolnosti ovlivňovaly zavádění televize? Co se vysílalo v prvních letech po roce 1953 a proč, jakou úlohu sehrála ČST v uvolněných 60. letech? Proč je třeba považovat činy televizních pracovníků během okupace 1968 za hrdinské a co následovalo během normalizace, pod vedením Jana Zelenky? V čem spočívalo mistrovství Jaroslava Dietla a proč máme tak rádi seriály? Jak se televize vyrovnala s pádem socialismu a nástupem konkurenčních soukromých televizních stanic? Co to vlastně je veřejná služba a proč jí máme? Má ještě dnes televize nějakou sílu? Jaký obraz světa přináší? Tyto a jiné otázky zodpoví kurz pod vedením televizního dramaturga, ale i historika a teoretika televize M. Štolla.

Plán přednášek:

1. Nipkow, Sudety a sovětský blok

2. Československá televize mezi válkami

3. Směrem k zahájení vysílání, televize jako státní zájem

4. Prvních 8 let ČST – hledání sebe sama

5. Televize jako partner společnosti

6. Pražské jaro a nástup normalizace

7. Normalizace a veřejná služba

Součástí kurzu bude i exkurze do České televize.

Rozvrh: pátek 11:00 – 12:30

Číslo kurzu: 33

Elektronická přihláška

 

Český dokumentární film II – Reflexe a diagnóza společnosti

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je druhým nahlédnutím do fenoménu českého dokumentárního filmu skrze jednotlivé tematické řezy a zároveň představením vybraných autorských osobností, které vytvářeli/vytvářejí tzv. českou dokumentární školu. Ze široké tematické škály se tento navazující kurz soustřeďuje pouze na sféru sociální, vazbu člověka a společnosti, intimního prožívání reality, ale také vzdoru vůči systému či životního stylu. Kurz je postaven na ukázkách ze základních děl, a to vždy s ohledem na probíraný jev či tematickou oblast, a na jejich kontextuálních propojování. (Kurz lze absolvovat i samostatně, bez návaznosti na předchozí.)

Plán přednášek s ukázkami filmů:

1. Podoby intimity (Špáta, Schorm, Fairaizl, Sommerová, Procházková, Hníková, Kudrna)

2. Mizející světy (Úlehla, Čáslavský, Císařovský, Hapl, Maryška, Ševčíková, Gébová)

3. Život s handicapem (Špáta, Granec, Fenič, Janek, Koutecký, Doruška)

4. Politické paralely (Činčera, Fenič, Sommerová, Vachek, Koutecký, Remunda a Klusák, Jablonská)

5. Životaběh, od začátku k cíli (Schorm, Chytilová, Vihanová, Špáta, Činčerová, Pinkavová)

6. Vzdor vůči systému (Činčera, Soeldner, Bričkovský, Krejčík, Mináč)

7. Životní styl (Krejčík, Gogola, Hníková, Mareček, Moulis, Počtová)

Lektorem kurzu je dokumentarista, ale i autor mnoha historických a teoretických publikací o českém dokumentu M. Štoll.

Rozvrh: pátek 9:30 – 11:00

Číslo kurzu: 34

Elektronická přihláška

 

Kurz sebeobrany: manipulace v médiích - kurz zrušen (přesunut na zimní semestr 2018/2019)

Garant kurzu: Mgr. Lucie Römer

Obsah kurzu: Šmejdi. Skrytá reklama. Product Placement. Fake news. Manipulací v médiích se to jen hemží. Ne vše je ale manipulace. Jak manipulaci v médiích poznat? Komu slouží? Jak vzniká? A jak předcházet tomu, aby se člověk stal její obětí?

Na konkrétních příkladech z tištěných i audiovizuálních médií se bude tento ineraktivně laděný kurz snažit vybavit jeho účastníky nastraženýma ušima, lupou pro rozpoznání toho, zda jimi daná reportáž či zpráva skutečně manipuluje, preventivními opatřeními pro případ, že by je média někdy oslovila, a ostrými náboji, kdyby se snad obětí manipulace stali přímo oni.

Zakončení: seminární práce

Rozvrh: čtvrtek 13:00 – 14:30

Číslo kurzu: 35

Elektronická přihláška

 

Tvůrčí dílny digitální fotografie II

Garant kurzu: Mgr. Sandra Štefaniková

Obsah kurzu: Předmět navazuje na kurz Tvůrčí dílny digitální fotografie I a soustředí se především na fotožurnalistické žánry. Předpokládá vyhraněný zájem studentů o fotografii a schopnost samostatné tvůrčí práce. Předmět je realizován formou dílčích zadání a zpracování různých fotožurnalistických témat, např. fotoreportáž, aktualita, portrét atd. Důraz je kladen na rychlost, jednoznačnost, obrazovou kultivovanost, práci s popisky. Součástí kurzu je pravidelné publikování výstupů studentských prací na webových stránkách předmětu. Absolventi předmětu by měli mít širší znalosti praktické digitální fotografie. Očekává se originální přístup. Po absolvování předmětu by si studenti měli být jisti se zacházením s fotografickým zařízení. Zároveň by měli být schopni zpracovat různá fotožurnalistická témata, včetně editace a doprovodných textů.

Tematické okruhy:

• Úvod

• Praktická cvičení

• Hodnocení cvičení a diskuze

• Práce s popisky

• Editorská činnost

• Závěrečné hodnocení

Zakončení: esej

Rozvrh: úterý 13:00 – 14:30

Číslo kurzu: 36

Elektronická přihláška

 

Zlatá léta první republiky?

Garant kurzu: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

Obsah kurzu: Rok 2018 je rokem stého výročí založení samostatného československého státu. V historiografii bývá tento stát označován za ostrov demokracie a stability uprostřed bouřlivého regionu Střední Evropy. V přednášce se budeme věnovat úspěchům, ale i nezdarům nového státu a diskutovat, které momenty nejvíce ovlivnily krátkodobost jeho trvání. Na scénu vstoupí ambiciózní muži v nejlepších letech, žízniví po moci a penězích, jimž mnohdy nic nebylo svaté. Přesto na ně vzpomínáme jako na zakladatele novodobé české státnosti. Každá přednáška bude zaměřena na jeden mytologizovaný aspekt naší minulosti: opravdu bylo Československo hospodářsky nejsilnějším a nejdemokratičtějším státem regionu, a opravdu byli naši předkové připraveni přinášet mu oběti?

Zakončení: recenze knihy

Rozvrh: čtvrtek dopoledne

Číslo kurzu: 37

Elektronická přihláška

 

Strakova akademie aneb Zapomenutý svět českých nadací

Garant kurzu: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

Obsah kurzu: Pod spojením Strakova akademie si dnes každý představí Úřad vlády. Několik staletí předtím, než do budovy vstoupil první československý státní úředník, však šlo o bohatou a vzkvétající soukromou nadaci, a později vzdělávací instituci pro výchovu synů ze zchudlých českých šlechtických rodin. V přednáškách bude příběh této nadace zasazen do dobových kontextů vzájemné lidské pomoci, filantropie a rozvoje sociálního státu, ale budeme také mluvit o tom, proč je dnes historie českých nadací, jejíž součástí byla i Strakova akademie, prakticky zapomenut.

Zakončení: diskuze nad případovými studiemi

Rozvrh: čtvrtek dopoledne

Číslo kurzu: 38

Elektronická přihláška