Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Leibniz Science Campus informuje o výzvách v programu "Eastern Europe – Global Area" určenému pro zájemce o výzkum východní Evropy. 

Program má tyto tematické oblasti: Mobilities and Migration Regimes in Eastern Europe; The Self-Positioning of Eastern Europe in a New World Order In-The-Making; Business Strategies and Frameworks of Political Economies; Cultural and Intellectual Perspectives and Identifications; Eastern Europe in Times of Europeanisation.  Z programu se financuje cestovné, ubytování, catering, pronájem místností a odměny přednášejícím vždy podle pravidel jednotlivých modulů (viz přílohy).

Programové moduly: Postdoc Grants for Preparation of Funding Applications ; Postgraduate-Grants (Preparation of Ph.D.); Short-term Stays for Guest Scholars in Leipzig, Halle and Jena; Thematic Workshops and Conferences 

Podrobné informace a formulář.

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení podkladů: 27. srpna 2018.

(vloženo 26. 07. 2018)

 

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2018

Cenu je možné udělit za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let. V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000,- Kč.

Další informace naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

Termín pro odevzdání nominací (formulář zde) na oddělení vědy je do pondělí 20. srpna 2018.

(vloženo 11. 08. 2018)

 

Německé federální ministerstvo školství a vědy vyhlásilo program pro spolupráci mezi německými institucemi a partnery v ČR a ostatních zemích 

Bridge2ERA - Integrace zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy v evropském výzkumném prostoru

Program pro vysoké školy a výzkumné instituce k přípravě a podání žádosti v evropských grantových programech s partnerem ze středovýchodní a jihovýchodní Evropy (např. Německo + Česká republika +1 členský stát EU) 

Program je zaměřen na excelentní výzkum, koordinaci národních výzkumných a inovačních systémů a užší spojení vědy a průmyslu. Granty pro univerzity a výzkumné organizace mohou být podporovány do výše 100%. Termíny podání návrhů projektů jsou 30.9. a 17.12.2018.

Více informací zde.

(vloženo 11. 08. 2018)

 

Výzvy HORIZONT 2020

Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA

MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) opening date:12/4/2018  fakultní deadline:12/9/2018  

MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2018 opening date:12/4/2018  fakultní deadline:27/9/201

ERC granty

ERC ADVANCED GRANT    opening date:17/5/2018  fakultní deadline:23/8/2018

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT   opening date:6/9/2017  cut-off dates: 6/1/2018, 18/4/2018, 11/9/2018

Pro více informací prosím kontaktujte Lenku Zemanovou z odd.vědy na lenka.zemanova@fsv.cuni.cz. 

(vloženo 31. 05. 2018)

 

Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO 2019

Grantová agentura ČR vyhlásila novou veřejnou soutěž na grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO – 2019 a zpřístupnila aplikaci pro jejich podávání (https://www.gris.cz/).

Zadávací dokumentace

Podrobné informace pro navrhovatele

Krátké představení soutěže

Termín pro nahlášení záměru projekt podat: 4. června 2018 (projekty nad 7 mil. Kč musí projednat kolegium děkanky, viz opatření děkana 39/2017)

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 21. června 2018.

(vloženo 21. 05. 2018)

 

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo

Grantová agentura ČR zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských a bilaterálních projektů s počátkem řešení od 1. ledna 2019 (https://www.gris.cz/).

Zadávací dokumentace

Podrobné informace pro navrhovatele.

Extract from the Tender Document - Standard Projects, Junior Projects and International Projects (with Germany, Korea and Tchaiwan).

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 3. dubna 2018.

(vloženo 01. 03. 2018)

 

Vyhlášení 3. ročníku soutěže Primus UK

Opatřením rektora 5/2018 bylo vyhlášen další ročník vnitrouniverzitní soutěže Primus. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na UK. Do ukončení projektu se předpokládá, že hlavní řešitel podá projekt ERC, popř. jiný významný zahraniční projekt. Přihlášky projektů se podávají elektronicky na http://veda.is.cuni.cz/ (navrhovatelé bez přístupu se mohou registrovat do 9. dubna, studentům a zaměstnancům je aplikace přístupná bez registrace).

Podrobné informace pro navrhovatele

Termín pro podání návrhů na odd. vědy je 10. dubna 2018.

(vloženo 01. 03. 2018)

 

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2018

Podpora je určena osobám připravujícím se na realizaci vědeckého či uměleckého projektu, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2018: 27. srpna, 22. října, 10. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.

Podrobné informace

(vloženo 19.3. 2018)

 

MŠMT informuje o aktuální výzvě v programu česko-rakouské spolupráce AKTION Österreich.

Podporují se projekty z oblasti vědecké a akademické výměny, pořádání společných akcí, výzkumné pobyty, kolegia, studentské exkurze i finanční podpora publikování výstupů z projektů v akademických časopisech. Nepodporuje se účast na konferencích, korektury, režie projektu s výjimkou kolegií a letních škol.

Podrobné informace a formuláře

Termíny v roce 2018: 15.9. a 30.11. (prosíme o odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy nejpozději 5 pracovních dní před těmito termíny).

(vloženo 01.03.2018)

 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o programu česko-bavorských akademických projektů na rok 2018.

O podporu žádá bavorská vysoká škola. Společné projekty jsou zaměřené na přípravu budoucí spolupráce například při podávání společných evropských projektů. Podporu lze žádat na následující aktivity: konference, workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace.

Projekty jsou zaměřené na studenty v magisterských a doktorských programech. Podporu lze získat ve výši €1000 - €10.000 s tím, že se mají vyúčtovat do 30. listopadu 2018.

Podrobné informace

Termín Česko-bavorské vysokoškolské agentury v roce 2018: 15.9.2018 (odevzdání na fakultní oddělení vědy vždy nejpozději 5 pracovních dní před termínem). 

(vloženo 07.02.2018)

 

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termíny pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 31. srpen a 30. listopad 2018.

Podrobné informace

(vloženo 08.01. 2018)

 

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2018 programy stipendií a grantů

Program Stipendium Husovy nadace má cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Žadatelé o stipendium komunikují s Nadací přímo (termín u zadavatele je 9. září 2018).

Podrobné informace

Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Termín oddělení vědy FSV pro předložení písemných podkladů: 3. září 2018.

Podrobné informace

(vloženo 01.01.2018)

 

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2018.

Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace

Formuláře

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 3.9.2018 (cestovni stipendia).

(vloženo 01.01.2018)

Aktuality