Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2019 

Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace

Formuláře

Aplikace na podání žádosti

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 25.2.2019 (granty), 11.3. a 2.9.2019 (cestovní stipendia)

(vloženo 17. 1. 2019)

 

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2018

Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, např. odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.

Součástí návrhu je:

- jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu,

- název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu,

- specifikace tvůrčího počinu.

Podrobné informace a opatření rektora

Nominace zasílají ředitelé institutů na oddělení vědy do 19. února 2019.

(vloženo 9. 1. 2019)

 

GAČR informuje o vyhlášení programu dvoustranných rakousko-českých projektů základního výzkumu.

Maximálně tříleté projekty hodnotí rakouská Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro rakouskou a českou stranu v souladu s pravidly každé z jednotlivých agentur. Přílohou k české části návrhu projektu musí být kopie návrhu projektu podaného k FWF. Přílohy musí být vkládány do aplikace ve formátu PDF.

Výzva

Formuláře podání návrhu projektu ke stažení 

Vstup do aplikace pro podání české části projektu

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení projektového návrhu: 8. duben 2019.

(vloženo 7. 1. 2019)

 

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce a to ve čtyřech oblastech: společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě a lékařství.

Nominace, v podobě samotné publikace a max. 1 stránku A4 zdůvodnění nominace, zasílají ředitelé institutů na oddělení vědy do 17. ledna 2019.

(vloženo 3. 1. 2019)

 

Česko-německý fond budoucnosti

vyhlašuje mimořádnou grantovou výzvu. Příspěvkem až ve výši 70 % projektových nákladů budou podpořeny společné česko-německé aktivity, které se staví proti rozdělujícím tendencím, pátrají po jejich příčinách a důsledcích a podporují dialog uvnitř společnosti. Mimořádná grantová výzva je vyhlášena jako Téma roku 2019. O podporu v rámci programu je možno žádat čtvrtletně, poprvé k 31. 12. 2018, naposledy k 31. 12. 2019. Podmínkou podpoření žádosti je aktivní zapojení české i německé partnerské instituce do projektu.  

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: čtvrtletně do 31.12.2019 (vždy nejméně pět pracovních dní před termínem).

Podrobné informace 

(vloženo 4. 12. 2018)

 

Informační seminář o grantových příležitostech H2020

Hlavním tématem semináře bude představení aktuálních grantových výzev ze společenskovědních oborů.

KDY: ve středu 5. 12. 2018,  11.00 - 12.30
KDE: učebna J2080 (2.patro, budova A), U Kříže 8, Praha 5, Jinonice, Institut mezinárodních studií

Témata výzev pro r. 2019: Migration, Socioeconomic and Cultural Transformation of the Forth Industrial Revolution, Governance for future

Přednášející Michal Pacvoň z Technologického centra AV ČR dále pohovoří o tom "Jak připravit projektový návrh" a na závěr představí nástupce Horizontu 2020 - HORIZONT EVROPA. Prostor bude i pro osobní konzultace.

Prosím registrujte se emailem na lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

(vloženo 20. 11. 2018)

 

TAČR zveřejnil harmonogram veřejných soutěží na rok 2019

Harmonogram najdete v odkazu zde. 

(vloženo 16. 10. 2018)

 

Studentská soutěž Nakladatelství Academie

Do konce října je možné přihlásit magisterské diplomové práce do Studentské soutěže Nakladatelství Academia. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na webu Nakladatelství Academia.

Základní informace k nominaci:

  • Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2017 do 15. 10. 2018 a oceněna známkou výborně.
  • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail (povysilova@academia.cz ) do 31. 10. 2018 (včetně všech podkladů).
  • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.
  • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2019.
  • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia.

(vloženo 12. 10. 2018)

 

Cena Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV.
Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a ve vědě.

Kromě ocenění získávají vítězové také finanční odměnu. Tento rok si v kategoriích Nejlepší diplomová a disertační práce odnesou o 140 tisíc korun navíc.

Cena se uděluje v těchto kategoriích:

·         Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu:

·         Nejlepší pedagogický pracovník

·         Nejlepší diplomová práce

·         Nejlepší disertační práce

Do prvních dvou kategorií navrhuje účastníky rektor nebo prorektor univerzity, do dalších kategorií se autoři prací přihlašují sami.

Své návrhy zasílalejte nejpozději do 29. října 2018 na oddělení vědy v této podobě:

Více informací naleznete na webových stránkách.

(vloženo 12. 10. 2018)

 

Ministerstvo financí ČR informuje o programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021.

Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou. Pro první výzvu v programu je alokováno €250.000. Fond pokrývá až 100% způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online.

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy, nejméně jeden měsíc před zahájením realizace..

Elektronické podání projektu prostřednictvím aplikace MF ČR

Podrobné informace

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: nejdéle jeden měsíc před zahájením iniciativy.

(vloženo 03. 10. 2018)

 

Ministerstvo kultury vyhlásilo výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2019.

Dotační okruhy, podrobné informace a formuláře.

Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 15. října 2018.

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 24. října 2018

(vloženo 01. 10. 2018)

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2019.

Mezi podporované aktivity patří konference a semináře, diskusní fóra, summity. Podpora z veřejných prostředků může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). MZV ČR má zájem o návrhy projektů v těchto oblastech.

Podrobné informace a formuláře.

Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 15. října 2018.

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 24. října 2018

(vloženo 01. 10. 2018)

 

Výzva Česko-polského fóra

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2019. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z veřejných prostředků včetně prostředků MZV může činit max. 70% nákladů.

Podrobné informace a formuláře.

Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 15. října 2018.

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 24. října 2018

(vloženo 01. 10. 2018)

 

Grantová agentura UK vyhlásila 16. kolo soutěže

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2019. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia. Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 9. října 2018.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Information for applicants, The Charles University Grant Agency (GA UK)

Informační seminář pro žadatele se bude konat 5. října od 13:00 v Modré posluchárně, budova UK, Celetná 20. Nutná rezervace.

Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 9. listopadu 2018.

(vloženo 12. 09. 2018)

 

Jean Monnet Prize for European Integration

Cena Jean Monnet pro evropskou integraci odměňuje projekty, které přispívají k evropské integraci nebo k propagaci evropského ducha pod záštitou Evropské komise. Termín pro zasílání přihlášek je do 9. října 2018 na email: application@europeanconstitution.eu

Podrobné informace

(vloženo 10. 09. 2018)

 

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2018

Cenu je možné udělit za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let. V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000,- Kč.

Další informace naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

Termín pro odevzdání nominací (formulář zde) na oddělení vědy je do pondělí 20. srpna 2018.

(vloženo 11. 08. 2018)

 

Německé federální ministerstvo školství a vědy vyhlásilo program pro spolupráci mezi německými institucemi a partnery v ČR a ostatních zemích 

Bridge2ERA - Integrace zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy v evropském výzkumném prostoru

Program pro vysoké školy a výzkumné instituce k přípravě a podání žádosti v evropských grantových programech s partnerem ze středovýchodní a jihovýchodní Evropy (např. Německo + Česká republika +1 členský stát EU) 

Program je zaměřen na excelentní výzkum, koordinaci národních výzkumných a inovačních systémů a užší spojení vědy a průmyslu. Granty pro univerzity a výzkumné organizace mohou být podporovány do výše 100%. Termíny podání návrhů projektů jsou 30.9. a 17.12.2018.

Více informací zde.

(vloženo 11. 08. 2018)

 

Výzvy HORIZONT 2020

Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA

MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) opening date:12/4/2018  fakultní deadline:12/9/2018  

MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2018 opening date:12/4/2018  fakultní deadline:27/9/201

ERC granty

ERC ADVANCED GRANT    opening date:17/5/2018  fakultní deadline:23/8/2018

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT   opening date:6/9/2017  cut-off dates: 6/1/2018, 18/4/2018, 11/9/2018

Pro více informací prosím kontaktujte Lenku Zemanovou z odd.vědy na lenka.zemanova@fsv.cuni.cz. 

(vloženo 31. 05. 2018)

 

Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO 2019

Grantová agentura ČR vyhlásila novou veřejnou soutěž na grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO – 2019 a zpřístupnila aplikaci pro jejich podávání (https://www.gris.cz/).

Zadávací dokumentace

Podrobné informace pro navrhovatele

Krátké představení soutěže

Termín pro nahlášení záměru projekt podat: 4. června 2018 (projekty nad 7 mil. Kč musí projednat kolegium děkanky, viz opatření děkana 39/2017)

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 21. června 2018.

(vloženo 21. 05. 2018)

 

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo

Grantová agentura ČR zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských a bilaterálních projektů s počátkem řešení od 1. ledna 2019 (https://www.gris.cz/).

Zadávací dokumentace

Podrobné informace pro navrhovatele.

Extract from the Tender Document - Standard Projects, Junior Projects and International Projects (with Germany, Korea and Tchaiwan).

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 3. dubna 2018.

(vloženo 01. 03. 2018)

 

Vyhlášení 3. ročníku soutěže Primus UK

Opatřením rektora 5/2018 bylo vyhlášen další ročník vnitrouniverzitní soutěže Primus. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na UK. Do ukončení projektu se předpokládá, že hlavní řešitel podá projekt ERC, popř. jiný významný zahraniční projekt. Přihlášky projektů se podávají elektronicky na http://veda.is.cuni.cz/ (navrhovatelé bez přístupu se mohou registrovat do 9. dubna, studentům a zaměstnancům je aplikace přístupná bez registrace).

Podrobné informace pro navrhovatele

Termín pro podání návrhů na odd. vědy je 10. dubna 2018.

(vloženo 01. 03. 2018)

 

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2018

Podpora je určena osobám připravujícím se na realizaci vědeckého či uměleckého projektu, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Termín zasedání správní rady Nadace v roce 2018: 10. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.

Podrobné informace

(vloženo 19.3. 2018)

 

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termín pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 30. listopad 2018.

Podrobné informace

(vloženo 08.01. 2018)

Aktuality