Zaměstnanecké benefity

Příspěvky na stravování

Z prostředků fakulty je všem zaměstnancům v pracovním poměru (výše pracovního úvazku min. 0,5) poskytován příspěvek na stravování. Podrobněji v Opatření děkana č. 12/2014.

! Od ledna 2018 bude FSV přecházet z tištěných papírových stravenek na elektronické karty. !

První výhodou karty je rychlé a jednoduché placení vždy přesné částky. Tedy nemusíte jako u papírové stravenky ještě doplácet hotovostí či se bát, že Vám do hodnoty stravenky peníze nevrátí. Další výhodou je, že karta bude každý měsíc dobíjena, odpadá tedy vyzvedávání stravenek na pokladně. Karta je přenosná na rodinné příslušníky a lze platit i přímo z mobilního telefonu. Největší výhodou je zvýšení hodnoty, kdy papírové stravenky měly hodnotu 100 Kč, po zavedení elektronické karty bude hodnota 110 Kč (55% přispívá zaměstnavatel, 45% hradí zaměstnanec).  

Elektronické karty Vám budou předávány proti podpisu s posledními papírovými stravenkami za prosinec 2017 tj. v lednu 2018. Na elektronické kartě bude nahrána hodnota 1 prosincové papírové stravenky (100 Kč).

Svoji kartu spravujete pomocí svého osobního účtu, který můžete mít stažený i do mobilního telefonu. Ve svém účtu uvidíte, jaké prostředky jsou na kartě k dispozici. Aby karta byla aktivována, je třeba nahrát na kartu hodnotu jedné papírové stravenky. V případě ztráty karty provedete její blokaci a požádáte o novou. O své prostředky nepřijdete, budou převedeny na novou kartu. 

Částka, kterou hradí zaměstnanci, jim bude srážena ze mzdy, nebude již možnost platby v pokladně. V tomto případě je třeba uzavřít Dohodu o srážce ze mzdy (vyplněnou a podepsanou zaslat do mzdové účtárny). Pokud zaměstnanec nemá zájem o poskytnutí příspěvku zaměstnavatele na stravné, sdělí své rozhodnutí formou prohlášení vedoucí ekonomického oddělení.

Podívejte se jak karta funguje a jak ji aktivovat. Shrnutí

 

Příspěvek na úhradu ročního kuponu Pražské hromadné dopravy

Podrobné informace v Opatření č. 43/2017.

Office 365

Licence opravňuje uživatele, kterému je přidělena, zejména k užívání softwaru Microsoft Office 365 Professional Plus až na 5 jeho zařízeních. Licence se vztahuje vždy na aktuální podporovanou verzi.

Licence je časově omezená existencí alespoň jednoho vztahu, a to studia či pracovněprávní vztah, mezi uživatelem a  organizací.

Více informací na stránkách IT oddělení.

Mobilní hlasové služby poskytované mobilním operátorem

Mobilní operátor Vodafone
Rektorát Univerzity Karlovy nabízí zaměstnancům UK speciální zvýhodněný program od společnosti Vodafone. Bližší informace naleznete zde.

Mobilní operátor T-Mobile

Využít této nabídky může každý zaměstnanec FSV UK bez ohledu na výši úvazku. Více informací naleznete zde. (pouze s doménou fsv.cuni.cz)

Příspěvek na odborný rozvoj (např. jazykové kurzy)

Kdo má nárok

 • výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0

Na co má nárok

 • na příspěvek na odborné kurzy, které jsou spojeny s odborným rozvojem zaměstnance a souvisejí s předmětem činnosti univerzity
 • maximálně polovina ceny kurzu, nejvýše však 5 000 Kč ročně

Co musí udělat

 • do 30.10. příslušného kalendářního roku předloží písemnou žádost personálnímu referátu FSV UK, čímž dochází zároveň k registraci zaměstnance
 • žádost doložená fakturou za kurz a vyjadřením vedoucího pracoviště

O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností!

Podrobněji v Opatření děkana 42/2017

Žádost o příspěvek na úhradu výdajů na odborný rozvoj

 

Příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance

Kdo má nárok

 • výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0

Na co má nárok

 • příspěvek na komplexní lékařskou prohlídku, jejíž rozsah je stanovený na základě smlouvy uzavřené mezi FSV UK a smluvním poskytovatelem pracovnělékařské péče a to nejvýše ve výši 15 000 Kč.

Co musí udělat

 • předloží personálnímu referátu FSV UK písemnou žádost, čímž zároveň dochází k jeho registraci. Žádost je možné podat kdykoliv během kalendářního roku.

Podrobněji v Opatření děkana 42/2017

Žádost o příspěvek na zdravotní péči

Více informací ke komplexní lékařské prohlídce

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění

Kdo má nárok

 • výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 0,7.
 • má uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně

Na co má nárok

 • na příspěvek v souhrnné výši až na 1 500 Kč měsíčně

Co musí udělat

 • předat osobně žádost potvrzenou personálním referátem do mzdové účtárny spolu s kopií smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem (smlouvu o soukromém pojištění)

O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.
Podrobněji v Opatření děkana 42/2017
Žádost o poskytnutí příspěvku

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

Kdo má nárok

 • pracovní poměr vůči FSV UK trva alespoň tři roky
 • výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a činila nejméně tři roky 1,0
 • věk žadatele 40 let a méně
 • prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč.

Na co má nárok

 • 60 % zaplacených úroků, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce

Co musí udělat

 • předloží písemnou žádost personálnímu referátu FSV UK, čímž dochází zároveň k registraci zaměstnance

O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.
Podrobněji v Opatření děkana 42/2017
Žádost o poskytnutí příspěvku

Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

Kdo má nárok

 • pracovní poměru vůči FSV UK trvá alespoň tři roky
 • věk žadatele 40 let a méně
 • výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně tři roky činila 1,0
 • prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně l 000 Kč.

Na co má nárok

 • 40 % zaplacených úroků z účelového úvěru, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce

Co musí udělat

 • předloží žádost personálnímu referátu FSV UK

O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.
Podrobněji v Opatření děkana 42/2017
Žádost o poskytnutí příspěvku

Nenávratná finanční výpomoc

Zaměstnanci může být na bytové účely, včetně vybavení bytu nebo rodinného domu, v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie poskytnut jako nenávratná finanční výpomoc příspěvek ze sociálního fondu do výše 500 000 Kč.

Zaměstnanci může být v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci, do které se zaměstnanec dostal bez vlastního přičinění, poskytnut jako nenávratná finanční výpomoc příspěvek ze sociálního fondu do výše 60 000 Kč.

Žádost o poskytnutí příspěvku podává zaměstnanec na personální referát FSV UK.

Podrobněji v Opatření děkana 42/2017

Žádost o příspěvek  na nenávratnou finanční výpomoc

PŘÍSPĚVEK NA ČÁSTEČNÉ KRYTÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Kdo má nárok:

 • výše pracovního úvazku nejméně 0,5

Příspěvek na školkovné lze poskytnout na dítě ve věku  dvou až čtyř let. Příspěvek na školkovné v běžném kalendářním roce lze poskytnut pouze na jedné součásti univerzity; splnění této podmínky se prokazuje čestným prohlášením.

V případě, že jsou oba rodiče či další osoby pečující o dítě (např. druh/družka, prarodiče, pěstouni) zaměstnanci univerzity, může podat žádost o příspěvek na školkovné pouze jeden z nich.
Příspěvek na školkovné lze poskytnout až do výše 50 % celkové úplaty za kalendářní rok, maximálně však do výše 25 000 Kč, a to výhradně nepeněžní formou.

Podrobněji v Opatření děkana 42/2017

Žádost o příspěvek na školkovné