Rigorózní řízení

Základní předpisy

Základní informace

Přihláška a teze ke státní rigorózní zkoušce. Přihlášku si můžete podat kdykoliv během celého roku. 

 

Nejbližší termíny pro přihlášení se k podzimnímu termínu zkoušky (musíte již být účastníkem rigorózního řízení):

Přihlášky a teze odevzdávejte do 13. 7. 2018. Nejbližší termín rigorózní zkoušky bude stanoven v období od 15. 10. do 26. 10. 2018 (bude upřesněno). Přihlášky i teze se odevzdávají na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, budova Hollar. Absolventi FSV k přihlášce nemusí dokládat ověřenou kopii diplomu.

Rigorózní práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, budova Hollar + elektronicky v SIS. Nemáte-li přihlašovací údaje do SIS, získáte je ve výdejních centrech UK .

 

Podzimní termín Státní rigorózní zkoušky:

odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce do  13. 7. 2018

odevzdání rigorózních prací do 7. 9. 2018

Rigorózní zkoušky 15. 10 - 26. 10. 2018

 

Jarní termín Státní rigorózní zkoušky:

odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce do 4. 1. 2019

odevzdání rigorózních prací do 8. 2. 2019

Rigorózní zkoušky 11. 3. - 22. 3. 2019

Často kladené dotazy

Mohou se k rigoróznímu řízení přihlásit i zájemci s titulem Ing.?

K rigoróznímu řízení se nemohou přihlásit uchazeči s titulem "Ing." neboť dle §46 odst. 5 zákona o vysokých školách mohou vykonat státní rigorózní zkoušku pouze absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“.

Jaký je poplatek za rigorózní řízení?

Poplatek za státní rigorózní zkoušku:

a) poplatek 5800,- je splatný do 30 dnů od přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce

b) náhrada nákladů 6200,- je splatná dnem doručení rigorózní práce na fakultu. Nehradí se v případě předložení písemného potvrzení ředitele institutu, že studentu nebyly poskytnuty konzultace nebo v případě, že se jedná o doktorského studenta FSV

Úhradu za rigorózní řízení upravuje Opatření děkana č. 36/2011.

Žádost o prominutí náhrady nákladů

V jakém oboru mohu vykonat na Fakultě sociálních věd rigorózní zkoušku?

Dle Zákona o vysokých školách § 46 odst. 5 mohou vykonat absolventi magisterských studijních programů státní rigorózní zkoušku v téže oblasti studia, ve které získali akademický titul „magistr“.

Na FSV UK lze konat státní rigorózní zkoušku v těchto oborech:

Economics and Finance Ekonomie    
       
Balkan, Eurasian and Central European Studies Central and East European Studies Central European Comparative Studies East European Studies
European Studies Transatlantic Studies    
       
Mediální studia Žurnalistika    
       
Americká studia Balkánská, euroasijská a středoevropská studia Evropská studia Německá a rakouská studia
Ruská a východoevropská studia Středoevropská komparativní studia Transatlantická studia Západoevropská studia
       
Bezpečnostní studia Mezinárodní vztahy Politologie  
       
Sociologie Veřejná a sociální politika    

Kontakt

studijní oddělení

Mgr. Kateřina Vovsová