Disciplinární komise

Disciplinární komise FSV UK

Disciplinární komise FSV UK projedává obvinění z disciplinárního přestupku studentů fakulty, jako je plagiátorství či podvádění u zkoušky. Svůj návrh předává děkanovi.

Disciplinární řízení upravuje Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy a Disciplinární řád pro studenty FSV UK.

Disciplinární komise má deset členů, polovinu členů komise tvoří studenti. Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté. Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty se souhlasem akademického senátu fakulty.

Členové Disciplinární komise FSV UK

Předseda: doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph.D.

Pedagogická komora:   

Studentská komora:  

Náhradníci - pedagogická komora:   

Náhradníci - studentská komora:

PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

PhDr. Jan Jirků

PhDr. Lucie Filipová, PhD.

Bc. Tereza Auzká

Ing. Irena Kemény

Mgr. Vědunka Kopečná

PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.

Monika Beranová

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Mgr. Viktorie Mertová

PhDr. Jiří Kukačka

Ing. Mgr. Karel Hlaváček

doc. Jadwiga Šanderová, CSc.

Mgr. Tomáš Samec

doc. PhDr. Barbora Osvaldová

Mgr. Tereza Krobová

 

Bc. Jan Šotola

Mgr. Jiří Remr, Ph.D.

Simona Malovaná

   

PhDr. Ondřej Žíla, PhD.

 

Disciplinární řád Univerzity Karlovy

Disciplinární řád Fakulty sociálních věd UK

Formulář podnětu děkanovi FSV UK k zahájení disciplinárního řízení